Nowe konto do wpłaty składek!

W związku ze zmianą sposobu prowadzenia rozliczeń finansowych naszego Towarzystwa utworzono specjalne subkonto przeznaczone wyłącznie do wnoszenia opłat członkowskich. Należności z tytułu składki członkowskiej proszę wpłacać na następujący NOWY numer konta PTChO: 68 1240 1125 1111 0010 7125 7250.

Czytaj dalej Nowe konto do wpłaty składek!

Ważny komunikat dot. zaległych składek!

Zarząd informuje P.T. Członków, że zgodnie ze statutem naszego Towarzystwa niepłacenie składek członkowskich może prowadzić do skreślenia z listy członków PTChO. Dlatego bardzo prosimy o uregulowanie zaległych składek najpóźniej do końca roku. Wszystkie informacje na temat zaległości, sposobu płatności etc. przekaże zainteresowanym Członkom sekretariat Towarzystwa - sekretariat@ptcho.org.pl.

Czytaj dalej Ważny komunikat dot. zaległych składek!

Nagrody za prace przedstawione podczas XXII Zjazdu PTChO

Serdecznie gratulujemy Uczestnikom XXII Zjazdu PTChO, których prace zostały najwyżej ocenione przez Komisje Konkursowe. Jednocześnie zachęcamy do przygotowywania nowych analiz naukowych przeznaczonych do zgłoszenia na XXIII Zjazd naszego Towarzystwa, który odbędzie się w maju 2017 roku w Łodzi. Nagrody za prezentacje ustne: 1. (Nagroda Nowotwory Journal of Oncology) Michał Grąt, J. Stypułkowski, M. Krasnodębski, K. Wronka,Ł. Masior, K. Grąt, E. Bik, W. Patkowski, M. Krawczyk. Analiza ryzyka nawrotu raka wątrobowo komórkowego po transplantacji wątroby. 2. Monika Nagadowska, Z. Mentrak, J. Piechocki, Z. Nowecki. Jak publikacja badania Z0011 zmieaniła praktykę kliniczną w odniesieniu do przerzutów do węzłów wartowniczych? 3. Czesław Osuch E. Bylina, J. Siedlecki, P. Rutkowski Wyniki terapii przerzutowych nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) zlokalizowanych w odbytnicy Nagrody za prezentacje plakatowe: 1. Andrzej Pieńkowski, Aneta Borkowska, Tomasz Goryń, Ewelina Jagiełło-Wieczorek, Michał Wągrodzki, Paweł Rogala, Milena Szacht, Tomasz Mazurkiewicz, Piotr Rutkowski. Denosumab w leczeniu guzów olbrzymiokomórkowych kości. 2. W. M. Wysocki, Z. Stasik, U. Rychlik, J. Wysocka, J. W. Mituś, J. Kulpa. Nowy wskaźnik rokowniczy u chorych na raka jelita grubego. 3. Michał Jankowski, Manuela Las – Jankowska, Dariusz Bała, Michał Klag, Wojciech Zegarski Jakie znaczenie kliniczne ma lokalizacja guza u chorych z resekcyjnym zaawansowanym rakiem odbytnicy?

Czytaj dalej Nagrody za prace przedstawione podczas XXII Zjazdu PTChO

Nowe władzie PTChO!

Podczas zakończonego XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej Walne Zgromadzenie Członków dokonało wyboru nowych władz Towarzystwa. Łańcuch Prezesa z rąk ustępującego Prof. Rutkowskiego przejął prof. Kładny, zaś funkcję Prezesa Elekta powierzono dr hab. W. Wysockiemu. Ponadto wybrano nowy skład Zarządu, do którego (poza w/w) w kadencji 2016-2018 należą: prof. Jeziorski, dr hab. S. Mrowiec, dr hab. D. Murawa, prof. Z. Nowecki, prof. W. Polkowski, prof. A. Rutkowski, dr hab. Stojcev, prof. E. Towpik, prof. W. Zegarski. Ponadto wyłoniono nowy skład Komisji Rewizyjnej: dr S. Mazur, dr M. Jankowski. Powołano także nowych członków Sądu Koleżeńskiego: prof. K. Herman, prof. P. Richter, prof. K. Zieniewicz.

Czytaj dalej Nowe władzie PTChO!