Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w 2016 i 2017 r.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w 2016 i do końca czerwca 2017 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka. Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Nagrodę w wysokości 7000 PLN ufundowano m.in. dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis. Zachęcamy do zgłaszania artykułów opublikowanych w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Pierwszy autor i/lub ostatni autor musi posiadać afiliację krajowego ośrodka. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: sekretariat@ptcho.org.pl do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Nagroda zostanie wręczona na Warsaw Skin Cancer Conference w Warszawie 7 października br. Regulamin konkursu można pobrać poniżej: regulamin_konkurs_czerniak_PTChO

Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w 2016 i 2017 r.

Akademia Czerniaka 2017

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i jego Sekcja Naukowa „Akademia Czerniaka” zapraszają na IV edycję cyklu konferencji poświęconego tematyce czerniaka. Konferencje są w tym roku również prowadzone w wyjątkowej, interaktywnej formule. Spotkania, którym przewodniczy Profesor Piotr Rutkowski, przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych lekarzy, a w szczególności chirurgów onkologicznych, onkologów klinicznych i chirurgów. Zapraszamy do Rzeszowa, 11 marca 2017 r.

Czytaj dalej Akademia Czerniaka 2017

Komisja ds. Socjalno-Zawodowych

Podczas V Zimowego Forum Onkologicznego w Zakopanem rozpoczęła swoją działalność powołana Uchwałą Zarządu PTCHO Komisja ds. Socjalno-Zawodowych PTCHO. Przewodniczący Komisji dr Jacek Kargul w swoim wystąpieniu przedstawił cele i zadania działania Komisji, które mają polegać na podejmowaniu wszechstronnych działań służących rozwojowi zawodowemu i bezpieczeństwu pracy lekarzy chirurgów onkologów. Wystąpienie dotyczyło omówieniu projektowanych zmian w ochronie zdrowia w roku bieżącym i latach następnych, kwestii zmian w stosownych przepisach prawa, sytuacji lekarzy rezydentów, zagrożeń związanych z wykonywaniem zawodu w ramach umów cywilno-prawnych, a także priorytetów działań Komisji w najbliższym czasie. Wśród priorytetów i problemów , które uznano za najistotniejsze do rozwiązania w najbliższym czasie, wymieniono m.in.:- Standardy wyposażenia , infrastruktury, sprzętu medycznego,dla poszczególnych poziomów referencyjności(I,II,III) Oddziałów Chirurgii Onkologicznej, w tym normy zatrudnienia, w oparciu o umowy o pracę, kontrakty;- Standardy medyczne i algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego,- Nadzór nad jakością leczenia,- System konsultancki (uzupełnienie kadry lekarskiej) w Oddziałach Chirurgii Ogólnej,- Wypracowanie modelu funkcjonowania i zatrudniania Koordynatorów , Kierowników i Ordynatorów Oddziałów Chirurgicznych (konkursy, zagwarantowanie czasu pracy minimum 5-6 lat),w tym rola PTCHO w aktywnym wyborze kandydatów na te stanowiska,- Zdefiniowanie roli kierownika specjalizacji (odpowiedzialność – OC, finansowanie),- Zmiana sposobu funkcjonowania i zatrudniania lekarzy w oparciu o umowy cywilno-prawne ( alternatywnie spółki prawa handlowego) lub możliwość wyboru charakteru zatrudnienia (umowy o pracę), przy ewentualnej niekorzystnej zmianie ordynacji podatkowej,- Rozwiazywanie problemów dotyczących realizacji programów specjalizacji. Zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich członków w działaniach Komisji i zgłaszanie spraw problemowych na adres email komisjazawodowa@ptcho.org.pl.

Czytaj dalej Komisja ds. Socjalno-Zawodowych

Zakończylo się V Zimowe Forum Onkologiczne

Kilka dni temu zakończylo się V Zimowe Forum Onkologiczne w Zakopanem, w którym uczestniczyło ponad 100 lekarzy, w tym duża grupa specjalizujących się. Bogaty program naukowy oraz specjalne sesje Konsultanta Krajowego, w czasie których wszyscy - egzaminatorzy i egzaminowami - spróbowali za pomocą elektronicznego systemu do głosowania odpowiadać na pytania przypominające pytania na prawdziwym egzaminie. Dla obu stron to było bardzo pouczające doświadczenie. Ponadto odbyły się kolejne zawody narciarskie o Puchar Prezesa PTChO. W tym roku startowano w kilku kategoriach: dzieci, osoby do 40 roku życia, osoby po 40 roku życia oraz profesorowie!

Czytaj dalej Zakończylo się V Zimowe Forum Onkologiczne

Nowe konto do wpłaty składek!

W związku ze zmianą sposobu prowadzenia rozliczeń finansowych naszego Towarzystwa utworzono specjalne subkonto przeznaczone wyłącznie do wnoszenia opłat członkowskich. Należności z tytułu składki członkowskiej proszę wpłacać na następujący NOWY numer konta PTChO: 68 1240 1125 1111 0010 7125 7250.

Czytaj dalej Nowe konto do wpłaty składek!

Ważny komunikat dot. zaległych składek!

Zarząd informuje P.T. Członków, że zgodnie ze statutem naszego Towarzystwa niepłacenie składek członkowskich może prowadzić do skreślenia z listy członków PTChO. Dlatego bardzo prosimy o uregulowanie zaległych składek najpóźniej do końca roku. Wszystkie informacje na temat zaległości, sposobu płatności etc. przekaże zainteresowanym Członkom sekretariat Towarzystwa - sekretariat@ptcho.org.pl.

Czytaj dalej Ważny komunikat dot. zaległych składek!

Nagrody za prace przedstawione podczas XXII Zjazdu PTChO

Serdecznie gratulujemy Uczestnikom XXII Zjazdu PTChO, których prace zostały najwyżej ocenione przez Komisje Konkursowe. Jednocześnie zachęcamy do przygotowywania nowych analiz naukowych przeznaczonych do zgłoszenia na XXIII Zjazd naszego Towarzystwa, który odbędzie się w maju 2017 roku w Łodzi. Nagrody za prezentacje ustne: 1. (Nagroda Nowotwory Journal of Oncology) Michał Grąt, J. Stypułkowski, M. Krasnodębski, K. Wronka,Ł. Masior, K. Grąt, E. Bik, W. Patkowski, M. Krawczyk. Analiza ryzyka nawrotu raka wątrobowo komórkowego po transplantacji wątroby. 2. Monika Nagadowska, Z. Mentrak, J. Piechocki, Z. Nowecki. Jak publikacja badania Z0011 zmieaniła praktykę kliniczną w odniesieniu do przerzutów do węzłów wartowniczych? 3. Czesław Osuch E. Bylina, J. Siedlecki, P. Rutkowski Wyniki terapii przerzutowych nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) zlokalizowanych w odbytnicy Nagrody za prezentacje plakatowe: 1. Andrzej Pieńkowski, Aneta Borkowska, Tomasz Goryń, Ewelina Jagiełło-Wieczorek, Michał Wągrodzki, Paweł Rogala, Milena Szacht, Tomasz Mazurkiewicz, Piotr Rutkowski. Denosumab w leczeniu guzów olbrzymiokomórkowych kości. 2. W. M. Wysocki, Z. Stasik, U. Rychlik, J. Wysocka, J. W. Mituś, J. Kulpa. Nowy wskaźnik rokowniczy u chorych na raka jelita grubego. 3. Michał Jankowski, Manuela Las – Jankowska, Dariusz Bała, Michał Klag, Wojciech Zegarski Jakie znaczenie kliniczne ma lokalizacja guza u chorych z resekcyjnym zaawansowanym rakiem odbytnicy?

Czytaj dalej Nagrody za prace przedstawione podczas XXII Zjazdu PTChO