Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień naukowych PTChO

REGULAMIN KONKURSU I OCENY PRAC PLAKATOWYCH I USTNYCH PODCZAS ZJAZDÓW PTCHO

§ 1.

Konkurs jest organizowany przez Zarząd PTChO na każdym kolejnym Zjeździe PTChO.

§ 2.

a) Wstępnej recenzji i ocenie zostają poddana prace, na podstawie streszczeń nadesłanych na po-przez stronę internetową Zjazdu, w ustalonym terminie.
b) Streszczenia są poddane wstępnej ocenie zespołu recenzentów złożonego z Władz Towarzystwa: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. Ponadto w skład zespołu recenzentów wchodzą: konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej, byli Prezesi PTChO, inni zasłużeni samodzielni pracownicy naukowi. Skład zespołu recenzentów jest zatwierdzony na zebraniu zarządu PTChO przed terminem nadsyłania streszczeń.
c) Prace są ocenianie w 3. kategoriach: z dziedziny nowotworów piersi, nowotworów przewodu pokarmowego, oraz nowotworów skóry, tkanek miękki, endokrynologicznych i innych
d) Najlepiej ocenione prace zostaną zaproszone do prezentacji ustnej, pozostałe do prezentacji plakatowej.

§ 3.

a) Ostatecznej ocenie prace zostają poddane podczas Zjazdu.
b) Ostatecznej oceny prac dokonują Komisje: Komisja ds oceny prezentacji ustnych i Komisja ds. oceny prezentacji plakatowych.

§ 4.

a) W skład Komisji ds oceny prezentacji ustnych wchodzi Redaktor Naczelny czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology. Skład komisji zostaje ustalony uchwałą Zarzadu PTChO przed każdym kolejnym Zjazdem i liczy nieparzystą ilość osób.
b) W skład Komisji nie wchodzą osoby będące autorami prezentowanych prac, chyba że są wymienione w pkt 2. par 1, a w tej sytuacji wstrzymują się od oceny własnych prac.
c) Prace ustne są oceniane podczas sesji naukowych, podczas której są obecne osoby z Komisji ds. oceny prezentacji ustnych
d) Komisja ds oceny prezentacji ustnych przyznaje 3 nagrody, po 1 w każdej z kategorii.
e) Spośród ustnych doniesień zjazdowych wybranych do pierwszej nagrody przez odpowiednią komisję redaktor naczelny pisma Nowotwory może wybrać jedno doniesienie ustne. W takim przypadku nagroda ta nosi nazwę „Nagrody czasopisma Nowotwowy Journal of Oncology” i jest fundowana ze środków redakcji pisma. W pozostałych przypadkach nagrody są fundowane ze środków PTChO.
f) Wysokość nagród przyznawanych prze PTChO jest ustalana na zebraniu Zarządu PTChO przed rozpoczęciem Zjazdu z wyjątkiem wysokości nagrody fundowanej przez redakcję pisma Nowotory Journal of Oncology której wysokość ustala fundator.
g) Warunkiem wypłaty nagrody pisma Nowotory Journal of Oncology jest złożenie przed rozpoczęciem następnego Zjazdu Towarzystwa w redakcji pisma pracy oryginalnej powiązanej merytorycznie z nagrodzoną prezentacją ustną.

§ 5.

a) Skład Komisji ds oceny prezentacji plakatowych zostaje ustalony uchwałą Zarządu PTChO przed każdym kolejnym Zjazdem i liczy nieparzystą ilość osób
b) W skład Komisji nie wchodzą osoby będące autorami prezentowanych prac, chyba że są wymienione w pkt 2. par 1, a w tej sytuacji wstrzymują się od oceny własnych prac.
c) Prace plakatowe są prezentowane podczas pierwszego dnia Zjazdu. Spośród nich, Komisja kwalifikuje prace do krótkich prezentacji ustnych podczas sesji plakatowej, która odbędzie się podczas 2. dnia Zjazdu.
d) Po sesji plakatowej Komisja ds oceny prezentacji plakatowych przyznaje 3 nagrody.

§ 6.

a) Obie Komisje dokonują oceny i sporządzają protokół przed zakończeniem Zjazdu.
b) Wyniki konkursu zostają ogłoszone podczas ceremonii zakończenia Zjazdu
c) Wręczenie nagród odbywa się na ceremonii otwarcia kolejnego Zjazdu.

§ 7.

a) Sekretariat PTChO jest odpowiedzialny za uzyskanie niezbędnych informacji nt autorów, celem wypłaty nagród.
b) Wypłata nagród za prezentowane prace powinna nastąpić niezwłocznie po zakończeniu Zjazdu.