Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień naukowych PTChO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ NAUKOWYCH PTChO § 1.

Nagrody i wyróżnienia naukowe przyznawane przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (dalej PTChO) mają na celu promowanie rozwoju naukowego lekarzy specjalizujących się w dziedzinie chirurgii onkologicznej i specjalistów chirurgii onkologicznej. 

                                                                                                                                             § 2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Zarząd PTChO na wniosek Kapituły, w skład której wchodzą: Prezes, Past Prezes oraz Prezes Elekt PTChO. Przewodniczącym Kapituły jest aktualnie urzędujący Prezes PTChO.                                                                                                                                              § 3. 1. Projekty prac, prace i kandydatów do nagród i wyróżnień zgłaszają do Kapituły (na adres poczty elektronicznej sekretariatu PTChO) kandydaci, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 2. Warunkiem zgłoszenia jest uzyskanie przez kandydata poparcia własnego wniosku przez kierownika kliniki albo kierownika oddziału chirurgii (niekoniecznie tego, w którym są zatrudnieni) albo samodzielnego pracownika naukowego. 3. Dowody potwierdzające udzielenie poparcia oraz wszelkie pozostałe, wymagane niniejszym Regulaminem informacje i dokumenty, kandydat przedstawia wraz z wnioskiem.                                                                                                                                              § 4. Nagrody i wyróżnienia naukowe przyznawane przez PTChO obejmują trzy kategorie: 1. Stypendium podróżne. 2. Grant publikacyjny. 3. Nagroda Naukowa PTChO: a/ pierwszego stopnia (tzw. „Mała” nagroda naukowa), b/ drugiego stopnia (tzw. „Wielka” nagroda naukowa).                                                                                                                                                § 5. 1. Stypendium podróżne przyznawane jest na sfinansowanie udziału w krajowych zjazdach/konferencjach naukowych odbywających się pod patronatem PTChO lub w zjazdach/konferencjach zagranicznych dotyczących chirurgii onkologicznej. 2. O przyznanie stypendium podróżnego ubiegać się może osoba spełniająca następujące kryteria: a/ otwarta specjalizacja z chirurgii onkologicznej, b/ wiek do 35 lat włącznie (decyduje data ukończenia 35 roku życia), c/ autor/współautor minimum 1 pracy lub 2 doniesień zjazdowych z dziedziny chirurgii onkologicznej opublikowanej w piśmiennictwie medycznym w okresie ostatnich 24 miesięcy, liczonych do dnia złożenia wniosku o przyznanie stypendium. 3. Stypendium podróżne przyznawane jest co roku dla maksymalnie 4 osób. 4. Wysokość stypendium podróżnego określa Kapituła na podstawie przesłanych przez kandydata informacji o całkowitych kosztach uczestnictwa w zjeździe/konferencji naukowej.                                                                                                                                               § 6. 1. Grant publikacyjny przyznawany jest na pokrycie kosztów publikacji w indeksowanych czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu IF (impact factor). 2. O przyznanie grantu publikacyjnego ubiegać się może osoba spełniająca następujące kryteria: a/ autor jest członkiem PTChO, b/ autor nie jest samodzielnym pracownikiem naukowym, c/ planowanym miejscem publikacji jest indeksowane czasopismo medyczne o współczynniku oddziaływania IF>1 według najnowszej opublikowanej listy czasopism, d/ praca dotyczy obszaru chirurgii onkologicznej, diagnostyki i leczenia skojarzonego nowotworów a także badań podstawowych nad nowotworzeniem. 3. Grant publikacyjny przyznawany jest nie częściej niż raz w roku dla maksymalnie 2 osób. 4. Wysokość grantu publikacyjnego określa Kapituła po przedstawieniu przez kandydata dokumentu potwierdzającego przyjęcie pracy do publikacji.                                                                                                                                              § 7. 1. Nagroda Naukowa PTChO jest sposobem wyróżnienia osób fizycznych, projektów naukowych, badawczych bądź edukacyjnych, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju naukowego wpisanego w statutowe cele PTChO. 2. Nagroda naukowa pierwszego stopnia zwana „Małą Nagrodą Naukową PTChO”, przyznawana jest na następujących zasadach: 1) może być przyznawana nie częściej niż raz na dwa lata (tj. jeden raz w kadencji Zarządu PTChO), 2) Zgłoszeniu do otrzymania nagrody podlegają wyłącznie projekty: naukowy, badawczy bądź edukacyjny z dziedziny chirurgii onkologicznej lub diagnostyki i leczenia skojarzonego nowotworów, przy czym preferowane są projekty o charakterze wieloośrodkowym lub wielodyscyplinarnym, 3) autor/współautor/twórca/współtwórca projektu musi być członkiem PTChO, 4) Wnioskować o nagrodę może autor/współautor/twórca/współtwórca projektu albo inicjatywę może podjąć członek Kapituły, 5) Kwestie finansowe nagrody naukowej pierwszego stopnia podlegają następującym zasadom: a/ Wysokość nagrody rekomenduje Kapituła w oparciu o informacje zawarte we wniosku, a zatwierdza Zarząd PTChO, b/ Środki finansowe związane z nagrodą muszą być w całości przeznaczone na realizację nagrodzonego projektu, a wydatki muszą zostać szczegółowo rozliczone w ciągu 2 lat od daty otrzymania środków finansowych (nagrody), c/ Skarbnik PTChO jest zobowiązany przedstawić Zarządowi informację na temat rozliczenia nagrody lub braku rozliczenia nagrody, na najbliższym posiedzeniu Zarządu PTChO odbywającym się po upływie okresu, o którym mowa w pkt b/ powyżej, d/ W przypadku braku rozliczenia środków finansowych, Skarbnik PTChO zobowiązany jest do podjęcia czynności niezbędnych do wyjaśnienia takiego stanu rzeczy oraz jest uprawniony do złożenia do Zarządu PTChO wniosku o wykluczenie nagrodzonego z PTChO, a Prezes PTChO zobowiązany jest do poinformowania członków PTChO o braku rozliczenia przez nagrodzonego pochodzących z nagrody środków finansowych. 3. Nagroda Naukowa drugiego stopnia zwana „Wielką Nagrodą Naukową PTChO” przyznawana jest na następujących zasadach: 1) może być przyznawana nie częściej niż raz na dwa lata (tj. jeden raz w kadencji Zarządu PTChO), 2) Laureatami Wielkiej Nagrody Naukowej mogą być osoby fizyczne, projekty naukowe, badawcze bądź edukacyjne, które w sposób istotny przyczyniły się do rozwoju naukowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej lub diagnostyki i leczenia skojarzonego nowotworów oraz szeroko pojętej edukacji i profilaktyki przeciwnowotworowej, 3) Inicjatywę dotyczącą przyznania nagrody może podjąć każdy członek Kapituły lub każdy członek Zarządu PTChO, 4) W procedurze wyłonienia laureata/laureatów, Kapituła rozpatruje: a/ publikacje w indeksowanych czasopismach medycznych o współczynniku oddziaływania IF>2 , b/ publikacje prac badawczych prowadzonych pod auspicjami PTChO, b/ obiektywnie mierzone wyniki projektów edukacyjnych, c/ osobisty udział kandydata/kandydatów w projektowaniu i realizacji projektów badawczych, naukowych bądź edukacyjnych. 5) Laureatem nagrody naukowej drugiego stopnia nie może zostać osoba fizyczna będąca w chwili złożenia wniosku członkiem Zarządu PTChO, 6) Formą nagrody może być nagroda pieniężna lub sfinansowanie udziału w zagranicznych zjazdach/konferencjach naukowych. W przypadku nagrody przyznanej projektowi naukowemu, badawczemu bądź edukacyjnemu, formą nagrody może być sfinansowanie promocji projektu w mediach lub sfinansowanie upowszechnienia jego wyników, 7) Formę i wysokość Nagrody rekomenduje Kapituła w oparciu o informacje zawarte we wniosku, a zatwierdza Zarząd PTChO.                                                                                                                                                    § 8. Przyznane nagrody i wyróżniania PTChO wręczane są w czasie Zjazdu PTChO przez Przewodniczącego Kapituły.