Warunki konkursu na obsługę zjazdów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w latach 2019-2022

Zarząd PTChO oczekuje, że Oferent w ramach umowy zapewni następującego warunki współpracy: 1. kompleksowa organizacja dorocznych zjazdów PTCHO (maj każdego roku) wraz ze wszystkim towarzyszącymi im wydarzeniami okołozjazdowymi; w szczególności- po stronie organizatora wykonawczego (tj. Oferenta) pozostaje troska o zabezpieczenie środków finansowych i innych niezbędnych do organizacji zjazdu- po stronie Towarzystwa pozostaje w całości wybór lokalizacji Zjazdu, tematyki, szczegóły programu merytorycznego oraz Towarzystwo (lub jego upoważnieni przedstawiciele) zachowują partnerski wpływ na wszystkie aspekty organizacyjne- podział dochód ze zjazdu po zaakceptowaniu rozliczenia przez PTChO będzie podlegał podziałowi pomiędzy Towarzystwo a organizatora wykonawczego (proszę zaproponować proporcję podziału oraz minimalną kwotę gwarantowaną dla Towarzystwa w przypadku braku dochodu) 2. obsługę strony internetowej Towarzystwa wraz z systemem płatności online składek członkowskich 3. pozostawienie Towarzystwu do dyspozycji możliwości umieszczenia stoiska Towarzystwa (2 x 2 m) lub innej formy obecności Towarzystwa podczas wybranych przez Zarząd PTChO innych wydarzeń naukowych i edukacyjnych organizowanych przez Oferenta, a także umieszczanie na stronach internetowych prowadzonych przez Oferenta oraz w wydawanych przez Oferenta publikatorach ogłoszeń o aktywnościach PTChO 4. gotowość udostępnienie zaplecza logistycznego dla pracy Zarządu,w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (np. udostępnienie miejsca na spotkania Zarządu PTChO przy okazji innych wydarzeń naukowych i edukacyjnych organizowanych przez Oferenta). 5. Użyczenie bazy teleadresowej (email, sms) Oferenta obejmującej chirurgów w celu przekazywania im informacji o aktywnościach Towarzystwa 6. Jakie inne, dodatkowe usługi może zaproponować Oferent - proszę zaproponować. Ewentualne pytania proszę kierować na adres sekretariatu Towarzystwa. NOWY TERMIN NADSYŁANIA OFERT UPŁWA 20 WRZEŚNIA!

Czytaj dalej Warunki konkursu na obsługę zjazdów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w latach 2019-2022

Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w 2016 i 2017 r.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w 2016 i do końca czerwca 2017 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka. Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Nagrodę w wysokości 7000 PLN ufundowano m.in. dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis. Zachęcamy do zgłaszania artykułów opublikowanych w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Pierwszy autor i/lub ostatni autor musi posiadać afiliację krajowego ośrodka. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: sekretariat@ptcho.org.pl do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Nagroda zostanie wręczona na Warsaw Skin Cancer Conference w Warszawie 7 października br. Regulamin konkursu można pobrać poniżej: regulamin_konkurs_czerniak_PTChO

Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w 2016 i 2017 r.

Akademia Czerniaka 2017

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i jego Sekcja Naukowa „Akademia Czerniaka” zapraszają na IV edycję cyklu konferencji poświęconego tematyce czerniaka. Konferencje są w tym roku również prowadzone w wyjątkowej, interaktywnej formule. Spotkania, którym przewodniczy Profesor Piotr Rutkowski, przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych lekarzy, a w szczególności chirurgów onkologicznych, onkologów klinicznych i chirurgów. Zapraszamy do Rzeszowa, 11 marca 2017 r.

Czytaj dalej Akademia Czerniaka 2017

Komisja ds. Socjalno-Zawodowych

Podczas V Zimowego Forum Onkologicznego w Zakopanem rozpoczęła swoją działalność powołana Uchwałą Zarządu PTCHO Komisja ds. Socjalno-Zawodowych PTCHO. Przewodniczący Komisji dr Jacek Kargul w swoim wystąpieniu przedstawił cele i zadania działania Komisji, które mają polegać na podejmowaniu wszechstronnych działań służących rozwojowi zawodowemu i bezpieczeństwu pracy lekarzy chirurgów onkologów. Wystąpienie dotyczyło omówieniu projektowanych zmian w ochronie zdrowia w roku bieżącym i latach następnych, kwestii zmian w stosownych przepisach prawa, sytuacji lekarzy rezydentów, zagrożeń związanych z wykonywaniem zawodu w ramach umów cywilno-prawnych, a także priorytetów działań Komisji w najbliższym czasie. Wśród priorytetów i problemów , które uznano za najistotniejsze do rozwiązania w najbliższym czasie, wymieniono m.in.:- Standardy wyposażenia , infrastruktury, sprzętu medycznego,dla poszczególnych poziomów referencyjności(I,II,III) Oddziałów Chirurgii Onkologicznej, w tym normy zatrudnienia, w oparciu o umowy o pracę, kontrakty;- Standardy medyczne i algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego,- Nadzór nad jakością leczenia,- System konsultancki (uzupełnienie kadry lekarskiej) w Oddziałach Chirurgii Ogólnej,- Wypracowanie modelu funkcjonowania i zatrudniania Koordynatorów , Kierowników i Ordynatorów Oddziałów Chirurgicznych (konkursy, zagwarantowanie czasu pracy minimum 5-6 lat),w tym rola PTCHO w aktywnym wyborze kandydatów na te stanowiska,- Zdefiniowanie roli kierownika specjalizacji (odpowiedzialność – OC, finansowanie),- Zmiana sposobu funkcjonowania i zatrudniania lekarzy w oparciu o umowy cywilno-prawne ( alternatywnie spółki prawa handlowego) lub możliwość wyboru charakteru zatrudnienia (umowy o pracę), przy ewentualnej niekorzystnej zmianie ordynacji podatkowej,- Rozwiazywanie problemów dotyczących realizacji programów specjalizacji. Zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich członków w działaniach Komisji i zgłaszanie spraw problemowych na adres email komisjazawodowa@ptcho.org.pl.

Czytaj dalej Komisja ds. Socjalno-Zawodowych

Zakończylo się V Zimowe Forum Onkologiczne

Kilka dni temu zakończylo się V Zimowe Forum Onkologiczne w Zakopanem, w którym uczestniczyło ponad 100 lekarzy, w tym duża grupa specjalizujących się. Bogaty program naukowy oraz specjalne sesje Konsultanta Krajowego, w czasie których wszyscy - egzaminatorzy i egzaminowami - spróbowali za pomocą elektronicznego systemu do głosowania odpowiadać na pytania przypominające pytania na prawdziwym egzaminie. Dla obu stron to było bardzo pouczające doświadczenie. Ponadto odbyły się kolejne zawody narciarskie o Puchar Prezesa PTChO. W tym roku startowano w kilku kategoriach: dzieci, osoby do 40 roku życia, osoby po 40 roku życia oraz profesorowie!

Czytaj dalej Zakończylo się V Zimowe Forum Onkologiczne