Informacje

25 Styczeń 2017
Podczas V Zimowego Forum Onkologicznego w Zakopanem rozpoczęła swoją działalność powołana Uchwałą Zarządu PTCHO Komisja ds. Socjalno-Zawodowych PTCHO. Przewodniczący Komisji dr Jacek Kargul w swoim wystąpieniu przedstawił cele i zadania działania Komisji, które mają polegać na podejmowaniu wszechstronnych działań służących rozwojowi zawodowemu i bezpieczeństwu pracy lekarzy chirurgów onkologów.
Wystąpienie dotyczyło omówieniu projektowanych zmian w ochronie zdrowia w roku bieżącym i latach następnych, kwestii zmian w stosownych przepisach prawa, sytuacji lekarzy rezydentów, zagrożeń związanych z wykonywaniem zawodu w ramach umów cywilno-prawnych, a także priorytetów działań Komisji w najbliższym czasie.
Wśród priorytetów i problemów , które uznano za najistotniejsze do rozwiązania w najbliższym czasie, wymieniono m.in.:- Standardy wyposażenia , infrastruktury, sprzętu medycznego,dla poszczególnych poziomów referencyjności(I,II,III) Oddziałów Chirurgii Onkologicznej, w tym normy zatrudnienia, w oparciu o umowy o pracę, kontrakty;- Standardy medyczne i algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego,- Nadzór nad jakością leczenia,- System konsultancki (uzupełnienie kadry lekarskiej) w Oddziałach Chirurgii Ogólnej,- Wypracowanie modelu funkcjonowania i zatrudniania Koordynatorów , Kierowników i Ordynatorów Oddziałów Chirurgicznych (konkursy, zagwarantowanie czasu pracy minimum 5-6 lat),w tym rola PTCHO w aktywnym wyborze kandydatów na te stanowiska,- Zdefiniowanie roli kierownika specjalizacji (odpowiedzialność – OC, finansowanie),- Zmiana sposobu funkcjonowania i zatrudniania lekarzy w oparciu o umowy cywilno-prawne ( alternatywnie spółki prawa handlowego) lub możliwość wyboru charakteru zatrudnienia (umowy o pracę), przy ewentualnej niekorzystnej zmianie ordynacji podatkowej,- Rozwiazywanie problemów dotyczących realizacji programów specjalizacji. Zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich członków w działaniach Komisji i zgłaszanie spraw problemowych na adres email komisjazawodowa@ptcho.pl.