Jak uzyskać patronat ?

Regulamin udzielania Patronatu

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTChO)

§ 1

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej udziela Patronatu wydarzeniom szkoleniowo-naukowym mającym formę konferencji, sympozjum, kongresu, forum dyskusyjnego, zjazdu, itp., dalej zwanymi Przedsięwzięciami – odbywającym się w danym roku kalendarzowym.

§ 2

Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania Przedsięwzięciom, o których mowa w § 1 Patronatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, dalej zwanego Patronatem.

§ 3

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej udziela Patronatu wyłącznie Przedsięwzięciom o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Udzielenie Patronatu Przedsięwzięciom lokalnym musi być uzasadnione szczególnymi potrzebami.

§ 4

O udzielenie Patronatu, mogą się ubiegać: uczelnie, instytuty, towarzystwa naukowe, komitety naukowe i/lub organizacyjne oraz inne instytucje, dalej zwani organizatorami lub wnioskodawcami.

§ 5

PTChO udziela Patronatu Przedsięwzięciom, w których jedną z poruszanych tematyk jest chirurgia onkologiczna lub polityka zdrowotna.

§ 6

  1. Wniosek o udzielenie Patronatu organizator Przedsięwzięcia kieruje do Prezesa PTChO, składając wniosek na adres Sekretariatu PTChO, najpóźniej na 90 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Przedsięwzięcia, na formularzu wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwzględniających interes PTChO, termin wskazany w zdaniu poprzednim może ulec skróceniu.
  2. Patronatu w imieniu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej udziela Prezes PTChO po uprzednim zapoznaniu się z programem Przedsięwzięcia, zasadami jego finansowania oraz pozostałymi informacjami przekazanymi przez organizatora we wniosku i po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 3 poniżej.
  3. Podjęcie decyzji, o której mowa w ust. 2, poprzedza zaopiniowanie złożonego wniosku przez trzech członków Zarządu PTChO, wskazanych każdorazowo przez Prezesa PTChO. Opinie muszą być przekazane Prezesowi PTChO pisemnie lub mailowo, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia przesłania wniosku do zaopiniowania. Opinie muszą wskazywać, czy opinia jest pozytywna czy negatywna i zawierać uzasadnienie. Jeżeli wszystkie trzy opinie będą negatywne – Prezes PTChO jest zobowiązany do dokonania odmowy udzielenia Patronatu.
  4. Prezes PTChO przekazuje organizatorowi decyzję o udzieleniu Patronatu lub o odmowie udzielenia Patronatu w terminie nie przekraczającym 4 tygodni od dnia wpłynięcia wniosku do Sekretariatu PTChO.

§ 7

1. Prezes PTChO, informując organizatora Przedsięwzięcia o udzieleniu Patronatu, może – kierując się interesem PTChO – zwrócić się o: 1) włączenie wskazanych przez siebie osób do Komitetu Naukowego (lub analogicznego organu sprawującego nadzór naukowy nad przedsięwzięciem), 2) zorganizowanie sesji naukowej, której koszty zostaną pokryte przez organizatora (tematyka, wykładowcy i czas sesji zostaną ustalone w porozumieniu z organizatorem), 3) zorganizowanie wykładu, którego koszty zostaną pokryte przez organizatora (tematyka, wykładowca i czas wykładu zostaną ustalone w porozumieniu z organizatorem), 4) informowanie w materiałach konferencyjnych i promocyjnych wydarzenia o udzielonym Patronacie, 5) umożliwienie wystawienia przez PTChO stoiska o powierzchni minimum 2 m2 w trakcie Przedsięwzięcia, 6) uczestnictwa (wraz z noclegiem i wyżywieniem) osób wskazanych przez PTChO jako obsługa stoiska, 7) przedstawienie do akceptacji PTChO materiałów i dokumentów, w których zostanie wykorzystane logo PTChO. 2. Prezes PTChO może zwrócić się do organizatora, biorąc pod uwagę charakter i wielkość Przedsięwzięcia (liczba uczestników, ranga, itp.) o dokonanie opłaty związanej z udzieleniem Patronatu – jej wysokość będzie ustalana indywidualnie. 3. Prezes PTChO może wystąpić do organizatora o spełnienie innych, nie wymienionych wyżej warunków, niezbędnych do udzielenia Patronatu. 4. Udzielenie Patronatu nad Przedsięwzięciem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla organizatora ani osobistego udziału Prezesa PTChO w Przedsięwzięciu.

Do pobrania :