I-sze organizacyjne spotkanie
Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych

Szanowni Państwo! W związku z powołaniem sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych w ramach naszego Stowarzyszenia, serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w prace naszej społeczności. Słowa te kierujemy w pierwszej kolejności do Kierowników Oddziałów z prośbą o zmobilizowanie lekarzy będących w trakcie specjalizacji do wstąpienia            w szeregi Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, a następnie do aktywności w ramach sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych. Pierwsze, organizacyjne spotkanie członków nowo powołanej sekcji odbędzie podczas konferencji VIII Zimowe Forum Onkologiczne w dniach 17-18 stycznia w Zakopanem. Zapisy do sekcji, poza konferencją możliwe są także drogą mailową. Serdecznie pozdrawiam i zachęcam zarówno do uczestnictwa w Zimowym Forum, jak i do deklarowania członkostwa w sekcji. Pozdrawiam: dr n. med. Mateusz Wichtowski Przewodniczący Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych PTChO Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpital Uniwersytecki Zielona Góra Kontakt email : mawichto@gmail.com

Czytaj dalej I-sze organizacyjne spotkanie
Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych

Sekcja Młodych Chirurgów Onkologów

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

informujemy, iż na ostatnim posiedzeniu Zarządu PTChO w Poznaniu, w dniu 19.09.2019r., została powołana Sekcja Młodych Chirurgów Onkologów.

Na Przewodniczącego Sekcji został wybrany 

dr.n.med. Mateusz Wichtowski.

Kwestie dotyczące celów, zasad działania i organizacji pracy oraz sposobu wstępowania do Sekcji znajdziecie Państwo w załączonym do komunikatu Regulaminie. 

Gratulujemy i życzymy aktywnej pracy na rzecz środowiska młodych koleżanek i kolegów, których zachęcamy do aktywnego udziału w pracach Sekcji.

Zarząd PTChO

REGULAMIN

Czytaj dalej Sekcja Młodych Chirurgów Onkologów

Czy przeprowadzenie przez lekarza (indywidualna praktyka)
badania USG wymaga odnotowania w dokumentacji medycznej?

  • Post author:
  • Post category:Forum

Czy przeprowadzenie przez lekarza (indywidualna praktyka)  badania USG wymaga odnotowania w dokumentacji medycznej?

Bardzo często lekarze wykonują badania usg pacjentom, a po przeprowadzanym badaniu nie zamieszczają żadnej wzmianki ani zdjęcia w wewnętrznej dokumentacji medycznej. Czy jest to prawidłowe?

Dla przykładu: pacjentka z nowotworem piersi domaga się od lekarza onkologa odszkodowania, stwierdzając, iż na etapie badań profilaktycznych nie wykryto u niej guza piersi, który okazał się być złośliwy, a wobec upływu czasu od badania – również prognozy jej co do sposobu leczenia oraz rokowania znacząco się zmniejszyły.

Wskazać należy, iż w ewentualnym procesie o odszkodowanie to na lekarzu spoczywa ciężar dowodu wykazania (art. 6 Kodeksu Cywilnego), że przeprowadzone badanie usg było prawidłowe, zgodne z normami  Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz że badanie np. nie wykazało żadnych niepokojących zmian.

Zgodnie z art. 25 ust.1 pkt. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06.11.2008r. (Dz. U 2009, nr 52, poz. 417 z późn.zm.)  badanie ultrasonograficzne jest świadczeniem zdrowotnym udzielonym pacjentowi i jako takie musi zostać odzwierciedlone w dokumentacji medycznej.

W tej sytuacji możliwe są warianty: pierwszy:  tylko opis wyniku badania, drugi: opis wyniku badania i wykonanie wydruków z badania, trzeci: opis wyniku badania i zapisanie nagrania badania, załączając je do dokumentacji medycznej.

Wskazuję, że jeżeli lekarz badania usg nie opisze w dokumentacji medycznej i  nie załączy zdjęcia usg – wynik procesu może być dla niego niekorzystny, albowiem to na lekarzu spoczywa obowiązek prowadzenia rzetelnej dokumentacji medycznej tj. zgodnie z art. 10 Rozp. Min. Zd. z dnia 08.12.2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania (Dz. U 2015, poz. 2069).

Świadczenie zdrowotne udzielone pacjentowi w ramach badania usg winno móc podlegać kontroli co do prawidłowości i rzetelności, zatem jeżeli już wykonujemy badanie za pomocą urządzenia, które umożliwia zapisanie obrazu winno ono być załączone do dokumentacji medycznej pacjenta.

Hanna Rubaszewska LL.M.

Adwokat (BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp.k.)

Czytaj dalej Czy przeprowadzenie przez lekarza (indywidualna praktyka)
badania USG wymaga odnotowania w dokumentacji medycznej?

Roszczenie pacjenta, a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza.

  • Post author:
  • Post category:Forum

Roszczenie pacjenta, a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza.

W praktyce prawie każdy lekarz nie raz otrzymał wezwanie pacjenta do zapłaty określonej kwoty tytułem odszkodowania z uwagi na zawinione w odczuciu pacjenta działanie lekarza.

Należy pamiętać, iż każdy lekarz, wykonujący działalność leczniczą w formie działalności gosp. (indywidualna praktyka lekarska) ma obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (ustawa z dnia 05.12.1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty  -Dz. U 2008, nr 136, poz. 857 z póżn.zm oraz Rozp. Min. Fin. Z dnia 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Dz.U nr 293, poz. 1729), co oznacza, że każde zdarzenie, które może być źródłem potencjalnych roszczeń pacjenta podlega ubezpieczeniu. Może to być: śmierć pacjenta, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz także utracone korzyści oraz zadośćuczynienie za krzywdę.

Niestety poza tym oczywistym faktem, lekarze często zapominają, iż wraz z polisą ubezpieczenia podpisują  także ogólne warunki ubezpieczenia, w których szczegółowo ubezpieczyciele wskazują, za co odpowiadają w związku ze zdarzeniem oraz pod jakimi warunkami może dojść do pokrycia przez nich  kwot czy kosztów odszkodowania i innych roszczeń pacjentów.

Bez względu na podmiot, który ubezpiecza – w każdych ogólnych warunkach jest obowiązek powiadomienia przez lekarza ubezpieczyciela zazwyczaj w terminie 7 dni o każdym roszczeniu pacjenta.

Do takich powiadomień należy zaliczyć już wezwanie do zapłaty przez pacjenta, a nie tylko złożenie przez niego pozwu czyli wszczęcie postępowania sądowego czy karnego. Należy o tym pamiętać, gdyż wielu ubezpieczycieli zastrzega sobie możliwość  wyłączenia swojej odpowiedzialności w przypadku natychmiastowego niepowiadomienia ich przez lekarza o roszczeniu pacjenta, i to w terminie nie późniejszym niż 7 dni, od daty powzięcia wiadomości o zgłoszeniu roszczenia pacjenta.

Skutek może być taki, iż ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, a w konsekwencji to lekarz zostanie zobowiązany do takiej zapłaty i pokrycia wszelkich kosztów pacjenta.

Hanna Rubaszewska LL.M.

Adwokat (BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp.k.)

Czytaj dalej Roszczenie pacjenta, a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza.

Nowe artykuły i problemy zawodowo-prawne
na Forum Komisji ds. Zawodowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy, w ramach prac Komisji ds. Socjalno -Zawodowych uruchamiamy nową inicjatywę w formie Forum , które zajmować się będzie naszymi problemami zawodowymi i prawnymi, w tym dotyczącymi odpowiedzialności zawodowej. Forum jest interaktywne i umożliwia wymianę poglądów  w sposób bieżący , zadawanie pytań autorom poszczególnych artykułów i publikacji. Zachęcamy do aktywnego udziału, korzystania i zajmowania głosu przez członków naszego Stowarzyszenia w ramach poruszanych i mamy nadzieję ciekawych tematów. Prosimy również o sugestie dotyczące ewentualnych i oczekiwanych przez Państwo problemów, które chcielibyście poruszać w ramach Forum. Forum zostanie uruchomione dzięki współpracy z Panią mecenas Hanną Rubaszewską , która pro bono zgodziła się na naszą współpracę i która pełni już funkcję Inspektora Danych Osobowych na rzecz PTChO. Pani mec. Hanna Rubaszewska jest partnerem w kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp. k. z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego, praw pacjenta; doradza z zakresu ochrony danych osobowych m.in. wprowadzała RODO w placówkach medycznych (szpitalach), jak również w podmiotach sektora prywatnego. Dodatkowo posiada wieloletnią praktykę dotyczącą procesów cywilnych oraz karnych na gruncie problematyki prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Hanna Rubaszewska uczestniczy również w konferencjach medycznych, w tym prowadziła sesje prawne dot. błędów medycznych, zgód na zabiegi medyczne oraz ochrony danych osobowych m.in. w ramach XXXV i XXXVI Konferencji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Szczecinie i Warszawie, oraz II i III Konferencji „Rak Piersi. Onkologia i Plastyka” w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. We wrześniu 2018r. została odznaczona przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu srebrnym medalem „Labor omnia vincit” za działalność pro bono. Dodatkowo prowadzi wykłady m.in. z zakresu ochrony prawnej danych osobowych oraz z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Hanna Rubaszewska, LL.M. adwokat tel. +48 608 61 77 15 e-mail: hanna.rubaszewska@bsjp.pl

Zapraszamy do lektury pierwszych artykułów  : 

Przewodniczący  Komisji ds. Socjalno-Zawodowych Jacek Kargul

Czytaj dalej Nowe artykuły i problemy zawodowo-prawne
na Forum Komisji ds. Zawodowych