Roszczenie pacjenta, a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza.

  • Post author:
  • Post category:Forum

Roszczenie pacjenta, a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza.

W praktyce prawie każdy lekarz nie raz otrzymał wezwanie pacjenta do zapłaty określonej kwoty tytułem odszkodowania z uwagi na zawinione w odczuciu pacjenta działanie lekarza.

Należy pamiętać, iż każdy lekarz, wykonujący działalność leczniczą w formie działalności gosp. (indywidualna praktyka lekarska) ma obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (ustawa z dnia 05.12.1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty  -Dz. U 2008, nr 136, poz. 857 z póżn.zm oraz Rozp. Min. Fin. Z dnia 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Dz.U nr 293, poz. 1729), co oznacza, że każde zdarzenie, które może być źródłem potencjalnych roszczeń pacjenta podlega ubezpieczeniu. Może to być: śmierć pacjenta, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz także utracone korzyści oraz zadośćuczynienie za krzywdę.

Niestety poza tym oczywistym faktem, lekarze często zapominają, iż wraz z polisą ubezpieczenia podpisują  także ogólne warunki ubezpieczenia, w których szczegółowo ubezpieczyciele wskazują, za co odpowiadają w związku ze zdarzeniem oraz pod jakimi warunkami może dojść do pokrycia przez nich  kwot czy kosztów odszkodowania i innych roszczeń pacjentów.

Bez względu na podmiot, który ubezpiecza – w każdych ogólnych warunkach jest obowiązek powiadomienia przez lekarza ubezpieczyciela zazwyczaj w terminie 7 dni o każdym roszczeniu pacjenta.

Do takich powiadomień należy zaliczyć już wezwanie do zapłaty przez pacjenta, a nie tylko złożenie przez niego pozwu czyli wszczęcie postępowania sądowego czy karnego. Należy o tym pamiętać, gdyż wielu ubezpieczycieli zastrzega sobie możliwość  wyłączenia swojej odpowiedzialności w przypadku natychmiastowego niepowiadomienia ich przez lekarza o roszczeniu pacjenta, i to w terminie nie późniejszym niż 7 dni, od daty powzięcia wiadomości o zgłoszeniu roszczenia pacjenta.

Skutek może być taki, iż ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, a w konsekwencji to lekarz zostanie zobowiązany do takiej zapłaty i pokrycia wszelkich kosztów pacjenta.

Hanna Rubaszewska LL.M.

Adwokat (BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp.k.)