WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTChO

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTChO

XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Hotel Metropolo Golden Tulip , Orzechowa 11, 30-422 Kraków

11 września 2020 roku; I termin: godz. 17.45; II termin: godz.18.00

Zarząd PTChO zwołuje Walne Zebranie Członków PTChO pozostając świadomym obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i ograniczeń administracyjnych, które stanęły na przeszkodzie organizacji Walnego Zgromadzenia w zwyczajowej formie i terminie. Niemniej Prezes-Elekt, Prezes oraz Zarząd kadencji 2018-2020 będą dążyć do jak najszybszego wyboru nowych Władz Towarzystwa, mając na uwadze bezpieczeństwo Członków PTChO, przepisy prawa oraz sprawne zarządzanie Towarzystwem.

 PORZĄDEK OBRAD

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawozdania z działalności władz PTChO w kadencji 2018–2020:
  1. Prezesa — Wojciech Wysocki
  2. Skarbnika —Zbigniew Nowecki
  3. Sądu Koleżeńskiego — Krzysztof Herman
  4. Komisji Rewizyjnej — Sławomir Mazur
 4. Przyjęcie sprawozdania finansowego PTChO za 2019 r. (uchwała) (Z. Nowecki)
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami i wniosek udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi (S. Mazur – przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
 6. Przekazanie władzy Prezesowi Elektowi, który staje się Prezesem PTChO kadencji 2020-2022
 7. Wybory władz PTChO w kadencji 2020-2022
  1. Prezesa-Elekta
  2. Członków Zarządu
  3. Członków Komisji Rewizyjnej
  4. Członków Sądu Koleżeńskiego
 8. Zmiana statutu PTChO (D. Murawa)
 9. Przedstawienie kandydatur i wybór nowych Członków Honorowych PTChO (wnioskodawcy)
 10. Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej (A. Jeziorski)
 11. Informacja Redaktora Naczelnego Nowotwory. Journal of Oncology (W. Wysocki)
 12. Informacja na temat fundacji działającej na rzecz PTChO (J. Kargul)
 13. Wręczenie odznak nowym członkom Stowarzyszenia (P. Rutkowski, D. Murawa, J. Kładny, W. Wysocki)
 14. Informacje o XXVII Zjeździe PTChO w Poznaniu (D. Murawa)
 15. Wolne wnioski
 16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z zapisem w §15., U 3, Statutu PTChO oraz  decyzją Zarządu PTChO z dnia 15 maja 2020 r. o obwieszczeniu miejsca, terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, informacja ta została upubliczniona w dniu 18 maja 2020 r. na stronach internetowych PTChO oraz XXVI Zjazdu PTChO, a także rozesłana przez Sekretariat PTChO drogą elektroniczną do członków Towarzystwa.