XXIV Zjazd i XXXV Konferencja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – reminiscencje.

        W dniach 17-19 maja 2018 roku w hali Netto Arena w Szczecinie odbyły się: XXXV Konferencja i XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

       Pracami Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego kierował prof. Józef Kładny – prezes PTChO kadencji 2016-2018. Zjazd i Konferencja odbyły się pod Patronem Honorowym prezydenta miasta Szczecina Pana Piotra Krzystka  oraz  J.M. Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Bogusława Machalińskiego. W zjeździe wzięło udział ok 600 lekarzy, na co dzień zajmujących się leczeniem chorych na nowotwory, wprawdzie w znakomitej większości chirurgów onkologów, ale też wysłuchaliśmy wykładów naszych przyjaciół zajmujących się chemioterapią, radioterapią oraz specjalistów diagnostów w tym radiologów. Ponadto uczestniczkami były  Panie pielęgniarki  sprawujący opiekę nad chorymi ze stomią oraz Amazonki z grupą specjalistów lekarzy, psychologów i fizjoterapeutów, ściśle na co dzień współpracujący z tą grupą pacjentów . Ponadto ok. 120 osób reprezentowało firmy medyczne aktywnie zaangażowane  w organizację Naszego Zjazdu, a firmą koordynującą organizację tego wydarzenia  od strony technicznej była Via Medica.

       W przeddzień zjazdu w dniu 16 maja b.r.  rozpoczęły się szkolenia w ramach dwóch kursów. Kurs tradycyjnie od lat organizowany przez  PTChO , a dedykowany dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chirurgii onkologicznej, oraz  kurs „USG piersi” i warsztaty praktyczne „Diagnostyka inwazyjna gruczołu piersiowego”. Oba kursy odbyły się w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej SPSK1 i  cieszyły się dużym powodzeniem.

      Po zakończeniu kursów w dniu 17 maja b.r.,  tuż przed rozpoczęciem się XXXV Konferencji PTChO w hali Netto Arena odbył się wykład Special Lecture wybitnego specjalisty w zakresie leczenia nowotworów przełyku prof. Jana van Lanschota z Rotterdamu, sesję poprowadzili prof. Wojciech Polkowski z Lublina, prof. Tomasz Grodzki i prof. Józef Kładny ze Szczecina.

     Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej pielęgnuje tradycję organizacji konferencji , stanowiącej swego rodzaju wstęp do głównych obrad zjazdu.  Po raz pierwszy taką konferencję zorganizowała przed  35 laty Sekcja Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, która po 10 latach przekształciła się w Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej. Głównym  tematem obrad XXXV Konferencji w Szczecinie był Breast Cancer Unit. Temat niezwykle aktualny z uwagi na tworzące się obecnie tego rodzaju jednostki w Polsce,  mające wzorem krajów zachodnich zapewnić  chorym na raka piersi- najwyższej jakości diagnostykę i leczenia w zespołach wielodyscyplinarnych.

    W trakcie sesji prowadzonej przez prof. Dawida Murawę, prof. Agnieszkę Kołacińską i dr Małgorzatę Talerczyk wysłuchano 6 wykładów co w połączeniu z dyskusją pozwoliło wymienić poglądy i doświadczenia dotyczące organizacji tych jednostek na terenie Polski. Natomiast  świetnym uzupełnieniem był wykład Kolegi Marka Budnera  z Niemiec, który w swoim wystąpieniu przedstawił, jak  organizacja tego rodzaju jednostek wygląda za zachodnią granicą.

    Po zakończeniu XXXV Konferencji PTChO , o godzinie 18-tej w Filharmonii Szczecińskiej odbyła się Inauguracja XXIV Zjazdu PTChO, którą otworzył prezes prof. Józef Kładny wygłaszając okolicznościowe słowa powitania.            W trakcie Inauguracji życzenia owocnych obrad i niezapomnianych wrażeń z pobytu w Szczecinie do zgromadzonych skierowali również Patroni Honorowi XXIV Zjazdu PTChO – prezydent miasta Szczecina Pan Piotr Krzystek oraz Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Bogusław Machaliński.

    Szczególnym akcentem tej części Inauguracji  była chwila wspomnień poświęcona obecnemu na sali prof. Andrzejowi Kułakowskiemu,  twórcy w 1983 roku Sekcji Chirurgów Onkologów  przy Towarzystwie Chirurgów Polskich, która  następnie w 1995 dzięki Jego staraniom roku przekształciła się w Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej. Prof. Andrzej Kułakowski w kilku słowach opowiedział o swoich związkach ze Szczecinem poczynając od wczesnych lat powojennych,  wspomniał również o dwóch zjazdach PTChO jakie odbyły się w województwie zachodniopomorskim. W roku 1986 w Szczecinie zjazd zorganizował doc. Marian Borowski i w roku 2011 zjazd zorganizował  prof. Józef Kładny   w Międzyzdrojach. Na zakończenie Organizatorzy wręczyli prof. Andrzejowi Kułakowskiemu kwiaty i upominek podkreślający rolę Założyciela PTChO,  a zebrani zaśpiewali Profesorowi tradycyjne  100 lat .

    Kolejnym punktem programu było  wręczenie nagród  za najlepsze plakaty i wygłoszone prace ustne, przedstawiane na XXIII Zjeździe PTChO w Łodzi w 2017 roku.

     Następnie  prof. Piotr Rutkowski i prof. Wojciech Wysocki jako przedstawiciele Kapituły Medalu  „  Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej” wręczyli to wyróżnienie. Medale otrzymali : prof.  Piotr Richter (Kraków), dr Rałał Uciński (Szczecin) i prof. Krzysztof Zieniewicz (Warszawa).

    Po wręczeniu medali przystąpiono do   wręczenia tytułów Członka Honorowego PTChO.  Tytuł ten w 2018 roku przyznano:    prof. Annie Nasierowskiej- Guttmejer- wnioskodawcą był prof. Wojciech Zegarski oraz prof.  Janowi Lubińskiemu- wnioskodawcą był prof. Józef Kładny.

   Prezes prof. Józef Kładny poinformował zebranych, iż prof. Anna Nasierowska- Guttmejer, nie może uczestniczyć  w tej uroczystości ze względów zdrowotnych i w tej sytuacji wyróżnienie to zostanie wręczone na Jubileuszowym XXV zjeździe PTChO w Warszawie.

    Prezes i Sekretarz  PTChO prof. Józef Kładny i prof. Sławomir Mrowiec wręczyli prof. Janowi Lubińskiemu, Dyplom Członka Honorowego PTChO oraz  tradycyjną złotą odznaką naszego Stowarzyszenia.

     Następnie przystąpiono do Sesji Inauguracyjnej, którą poprowadził prof. Wojciech Polkowski i prof. Józef Kładny. Wykładowcami byli prof. Wojciech Zegarski, który wygłosił wykład: „ Chirurgia moją pasją”, oraz prof. Jan Lubiński który wygłosił wykład: „ Leczenie dziedzicznego raka piersi”.

     Występ młodych nastoletnich artystów z Domu Kultury w Goleniowie – tworzących zespół Wood and Brass Band zakończył oficjalną część Inauguracji i prowadzący zaprosili wszystkich uczestników na poczęstunek do foyer.

   W dniach  18 i 19 maja 2018r w hali Netto Arena  w Szczecinie, realizowano urozmaicony program XXIV Zjazdu PTChO. Odbyło, się 20 sesji których tematyka dotyczyła nowotworów piersi, przełyku, jelita grubego, trzustki , zaawansowanych nowotworów zlokalizowanych w miednicy, mięsaków tkanek miękkich i kości, czerniaka. Tradycyjnie odbyły się sesje prac oryginalnych i plakatowa. Omawiano aspekty prawne związane  z wykonywaniem zawodu chirurga, jak też działania w celu efektywniejszej alokacji dostępnych zasobów w onkologii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się sesje zorganizowane dla pielęgniarek opiekujących się pacjentami ze stomią i sesje dla Amazonek. W niniejszym opracowaniu z uwagi na ograniczenia redakcyjne niemożliwe jest nawet skrótowe przedstawienie tak urozmaiconego programu, stąd też zachęcam do odwiedzania nowej strony internetowej PTChO, którą uruchomiliśmy przed zjazdem m.in. z zamiarem publikowania wszystkich prezentacji wygłaszanych podczas XXIV Zjazdu PTChO. Pod adresem www.ptcho.pl będziecie Państwo mogli już wkrótce wysłuchać i obejrzeć wykładowców i ich prezentacje, co jest zupełnie nowym rozwiązaniem w PTChO. W moim przekonaniu ten nowoczesny sposób rozpowszechniania i krzewienia wiedzy stanie się regułą w odniesieniu do wszystkich konferencji i zjazdów organizowanych przez nasze środowisko.

Prof. Józef Kładny

Prezes PTChO kadencji 2016-2018.

Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego XXIV Zjazdu  i XXXV  Konferencji PTChO w Szczecinie, które odbyły się w dniach 17-19 maja 2018r.