WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTChO

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTChO

XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w dniu 02 września 2022 roku w Gdańsku,
w Radisson Hotel & Suites ul. Chmielna 10-25, Gdańsk
godz. 17.30 (I termin) i godz.17.45 (II termin)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej z siedzibą w Warszawie zwołuje Walne Zebranie Członków PTChO w trybie zwykłym, w zwyczajowej formie i terminie.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad
6. Sprawozdania z działalności władz PTChO w kadencji 2020 – 2022
a. Prezesa – Prof. Dawid Murawa
b. Skarbnika – Prof. Zbigniew Nowecki
c. Sądu Koleżeńskiego – Prof. Arkadiusz Jeziorski
d. Komisji Rewizyjnej – Dr Sławomir Mazur
7. Przyjęcie sprawozdania finansowego PTChO za 2021 r. (uchwała) (Prof. Zbigniew Nowecki)
8. Dyskusja nad sprawozdaniami i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi (Dr Sławomir Mazur – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
9. Przekazanie władzy Prezesowi Elektowi, który staje się Prezesem PTChO kadencji 2022-2024
10. Wybory władz PTChO w kadencji 2022-2024:
a. Prezesa-Elekta
b. Członków Zarządu
c. Członków Komisji Rewizyjnej
d. Członków Sądu Koleżeńskiego
11. Wybory dwóch członków Komisji Rewizyjnej Fundacji PTChO
12. Przedstawienie kandydatur i wybór nowych Członków Honorowych PTChO (wnioskodawcy)
13. Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej – Prof. Wojciecha Zegarski
14. Informacja Redaktora Naczelnego Nowotwory „Journal of Oncology” (Prof. Wojciech Wysocki)
15. Informacja na temat Fundacji PTChO ( Dr Jacek Kargul)
16. Informacja na temat sprawozdania finansowego Fundacji PTChO – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (Dr Sławomir Mazur)
17. Wręczenie odznak nowym członkom Stowarzyszenia (Prof. Dawid Murawa, Prof. Wojciech Wysocki, Prof. Piotr Richter, Dr Michał Jankowski)
18. Informacje o XXIX Zjeździe PTChO we Wrocławiu
19. Wolne wnioski
20. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie – walne zgromadzenie