UWAGA ! Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków
PTChO w dniu 29.01.2021 godzina 15.00.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTChO !

Szanowni Państwo,
Działając na podstawie uchwały Zarządu z dnia 27 listopada 2020 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków PTChO zgodnie z § 20 ust.1a) Statutu w związku z § 15 ust.3 Statutu,
zwołuję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTChO na dzień 29 stycznia 2021, godz.15.00 (1 termin), godz.15.05 (2 termin) w trybie zdalnym                       z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Głosowanie w sprawie odbycia posiedzenia w trybie online
7. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie PTChO (mec. Hanna Rubaszewska, prof. Dawid Murawa, Dr Michał Jankowski) oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie zgodnie z poniższymi propozycjami zmian:
Propozycje zmian:
a) Zmianie ulega § 13 ust.1 b) Statutu w ten sposób, iż otrzymuje następujące brzmienie:
„skreślenia przez Zarząd za niepłacenie składek członkowskich przez okres jednego roku, mimo
upomnienia przesłanego drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez członków
Towarzystwa, zgodnie z § 12 lit. F Statutu lub listem poleconym, przesłanym na adres wskazany
przez członka Towarzystwa; ponowne przyjęcie następuje na zasadach ogólnych po uregulowaniu
zaległych składek”.
b)
Zmianie ulega § 14 ust.2 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje następujące brzmienie:
„Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, iż
mandat członka Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasa z dniem odbycia
Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności
władz za ostatnie 2 lata pełnienia funkcji członków władz.
Członków władz Towarzystwa powołuje się na okres wspólnej kadencji i mandat członka władz,
powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
pozostałych członków władz danej kadencji.
Mandaty członka władz wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu
władz Towarzystwa”.
c)
Zmianie ulega § 15 ust. 2 w ten sposób, iż dodaje się na końcu kolejne zdanie o treści:
„Walne Zgromadzenie może również odbyć się przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu powyżej
postanawia Zwołujący Walne Zgromadzenie.
Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
obejmuje w szczególności:
1) transmisję obrad w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym
Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia,
przebywając w innym miejscu, niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego
Zgromadzenia.
Procedura i warunki techniczne, związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej ustala każdorazowo Zarząd w formie
Regulaminu, który będzie załączany do zawiadomienia o Walnym”.
d)
Zmianie ulega § 15 ust. 3 w ten sposób, iż otrzymuje następujące brzmienie:
„O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków co
najmniej na 30 dni przed terminem zwołanego posiedzenia poprzez umieszczenie ogłoszenia na
stronie internetowej Towarzystwa. Ustalony i przesłany do członków porządek obrad może być
zmieniony uchwałą Zarządu, przy czym o takiej zmianie wraz z jej uzasadnieniem członkowie
Towarzystwa muszą być zawiadomieni najpóźniej na 10 dni przed terminem posiedzenia Walnego
Zgromadzenia. Zawiadomienie o zmianie porządku obrad następuje w sposób określony w zdaniu
pierwszym niniejszego ustępu”.
e)
Zmianie ulega § 21 ust. 2 w ten sposób, iż otrzymuje następujące brzmienie:
„Zarząd Towarzystwa składa się z 11-13 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie
Towarzystwa, w tym Prezesa oraz Prezesa-Elekta, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich
przez Walne Zgromadzenie, przy czym w związku z treścią § 21 ust.4 Statutu, Prezes wybierany
jest tylko przy pierwszych wyborach przeprowadzonych według Statutu w niniejszej treści”.
8. Głosowanie nad zmianami do statutu PTChO, wskazanymi w pkt. 7 nin. porządku obrad odrębnie co do każdego z podpunktów od a do e)
9. Informacja Prezesa Zarządu o działalności Towarzystwa (prof. Dawid Murawa)
10. Informacja o planowanych aktywnościach (Dr Michał Jankowski)
11. Informacja Prezesa Zarządu Fundacji PTChO o działalności Fundacji PTChO (Dr Jacek Kargul)
12. Omówienie ankiety nt pracy chirurgii onkologicznej w trakcie pandemii
13. Wolne wnioski
14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z zapisem w §15 ust.3 Statutu PTChO oraz decyzją Zarządu PTChO z dnia 27 listopada 2020 r. o obwieszczeniu miejsca, terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, informacja ta została upubliczniona w dniu 29 grudnia 2020 r. na stronach internetowych PTChO, a także rozesłana przez Sekretariat PTChO drogą elektroniczną do członków Towarzystwa. Informacja została również upubliczniona na stronie PTChO Facebooka.
Jednocześnie w związku z faktem, że z dniem 14 marca 2020 wprowadzono na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Dz.U z 2020, poz. 433 z późn.zm.) oraz na podstawie Art. 10 ust. 1b) do ust.1 d) ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 – prawo o stowarzyszeniach (Dz.U z 2020, poz. 695, 1086) – Zarząd PTChO informuje, iż możliwe jest podejmowanie uchwał zdalnych w każdym przypadku.
Dodatkowo Zarząd PTChO wskazuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2021 odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem programu ZOOM, który umożliwi Państwu głosowanie w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym wykonanie prawa głosu nastąpi poprzez podanie kodu z vouchera, który otrzymają Państwo z Sekretariatu PTCHO.
Nadto, Zarząd PTChO informuje, iż wykorzystanie wskazanych wyżej środków komunikacji elektronicznej zapewnia: transmisję obrad w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której każdy członek PTChO będzie mógł się wypowiadać w toku obrad oraz wykonywaniu osobiście prawa głosu lub przez pełnomocnika.
Szczegóły dotyczące zasad głosowania znajdą Państwo w załączniku do nin. Zawiadomienia – Regulamin głosowania online.

Prezes PTChO w kadencji 2020-2022


prof. nadzw. dr hab. med. Dawid Murawa