Warunki konkursu na obsługę zjazdów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w latach 2019-2022

Zarząd PTChO oczekuje, że Oferent w ramach umowy zapewni następującego warunki współpracy:
1. kompleksowa organizacja dorocznych zjazdów PTCHO (maj każdego roku) wraz ze wszystkim towarzyszącymi im wydarzeniami okołozjazdowymi; w szczególności- po stronie organizatora wykonawczego (tj. Oferenta) pozostaje troska o zabezpieczenie środków finansowych i innych niezbędnych do organizacji zjazdu- po stronie Towarzystwa pozostaje w całości wybór lokalizacji Zjazdu, tematyki, szczegóły programu merytorycznego oraz Towarzystwo (lub jego upoważnieni przedstawiciele) zachowują partnerski wpływ na wszystkie aspekty organizacyjne- podział dochód ze zjazdu po zaakceptowaniu rozliczenia przez PTChO będzie podlegał podziałowi pomiędzy Towarzystwo a organizatora wykonawczego (proszę zaproponować proporcję podziału oraz minimalną kwotę gwarantowaną dla Towarzystwa w przypadku braku dochodu)
2. obsługę strony internetowej Towarzystwa wraz z systemem płatności online składek członkowskich
3. pozostawienie Towarzystwu do dyspozycji możliwości umieszczenia stoiska Towarzystwa (2 x 2 m) lub innej formy obecności Towarzystwa podczas wybranych przez Zarząd PTChO innych wydarzeń naukowych i edukacyjnych organizowanych przez Oferenta, a także umieszczanie na stronach internetowych prowadzonych przez Oferenta oraz w wydawanych przez Oferenta publikatorach ogłoszeń o aktywnościach PTChO
4. gotowość udostępnienie zaplecza logistycznego dla pracy Zarządu,w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (np. udostępnienie miejsca na spotkania Zarządu PTChO przy okazji innych wydarzeń naukowych i edukacyjnych organizowanych przez Oferenta).
5. Użyczenie bazy teleadresowej (email, sms) Oferenta obejmującej chirurgów w celu przekazywania im informacji o aktywnościach Towarzystwa
6. Jakie inne, dodatkowe usługi może zaproponować Oferent – proszę zaproponować.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres sekretariatu Towarzystwa.

NOWY TERMIN NADSYŁANIA OFERT UPŁWA 20 WRZEŚNIA!