Walne Zgromadzenie Członków PTChO w dniu 19 maja 2023

Walne Zgromadzenie Członków PTChO w dniu 19 maja 2023, godz. 17.10 (1 termin), godz.17.15 (2 termin)

Q Hotel Plus Wrocław Bielany ul. Szwedzka 7, 55-040 Bielany Wrocławskie

Zarząd PTChO zwołuje Walne Zebranie Członków PTChO w trybie zwykłym, w zwyczajowej formie i terminie.
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Sprawozdanie z działalności władz PTChO w kadencji 2022–2024:

  • Prezesa — Piotr Richter
  • Skarbnika — Zbigniew Nowecki
  • Sądu Koleżeńskiego — Wojciech Zegarski
  • Komisji Rewizyjnej — Sławomir Mazur

7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Przyjęcie sprawozdania finansowego PTChO za 2022 r. (uchwała) (Z. Nowecki)
9. Kandydatury na Członka Honorowego PTChO:

  • prof. Józef Kładny – głosowanie
  • prof. Marek Bębenek – głosowanie
  • prof. Zbigniew Nowecki – głosowanie
  • prof. Wojciech Zegarski – głosowanie

10. Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej (W. Zegarski)
11. Informacja Redaktora Naczelnego Nowotwory. Journal of Oncology (W. Wysocki)
12. Informacja Prezesa Zarządu Fundacji PTChO o działalności Fundacji PTChO (S. Drobczyński)
13. Informacja o planowanych aktywnościach PTChO (M. Jankowski. P. Richter)
14. Wręczenie odznak nowym członkom Stowarzyszenia (P. Richter, D. Murawa, A. Rutkowski)
15. Informacje o XXX Zjeździe PTChO – Kraków 2024 (P. Richter, A. Szczepanik)
16. Wolne wnioski
17. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z zapisem w §15 ust. 3 Statutu PTChO oraz uchwałą nr 16/2023 Zarządu PTChO z dnia 3 kwietnia 2023r. o obwieszczeniu miejsca, terminu i porządku obraz Walnego Zgromadzenia, informacja ta została upubliczniona w dniu 14 kwietnia 2023 r. na stronach internetowych PTChO oraz XXIX Zjazdu PTChO.

Program Walnego Zebrania 19 maja 2023