Walne Zgromadzenie Członków PTChO w dniu 17 maja 2024

Walne Zgromadzenie Członków PTChO w dniu 17 maja 2024, godz. 17.55 (1 termin), godz.18.00 (2 termin)

Auditorium Maximum ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków

Zarząd PTChO zwołuje Walne Zebranie Członków PTChO w trybie zwykłym, w zwyczajowej formie i terminie.
PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4.Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad
5.Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej
6.Sprawozdania z działalności władz PTChO w kadencji 2022 – 2024

– Prezesa – Prof. Piotr Richter
– Skarbnika – Prof. Zbigniew Nowecki
– Sądu Koleżeńskiego – Prof. Wojciech Zegarski
– Komisji Rewizyjnej – Dr Sławomir Mazur

7.Przyjęcie sprawozdania finansowego PTChO za 2023 r. (uchwała) (Prof. Zbigniew Nowecki)
8.Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, podjęcie uchwały
9.Przekazanie władzy Prezesowi Elektowi, który staje się Prezesem PTChO kadencji 2024-2026
10.Wybory władz PTChO w kadencji 2024-2026 i podjęcie uchwał dot.:

– Prezesa-Elekta
– Członków Zarządu
– Członków Komisji Rewizyjnej
– Członków Sądu Koleżeńskiego

11.Wybory dwóch członków Komisji Rewizyjnej Fundacji PTChO, podjęcie uchwały.
12.Przedstawienie kandydatur i wybór nowych Członków Honorowych PTChO (wnioskodawcy), podjęcie uchwały dot.:

– Joanna Didkowską
– Leszek Kołodziejski
– Paweł Lampe
– Stanisław Głuszek

13.Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej – Prof. Wojciecha Zegarski
14.Informacja Redaktora Naczelnego Nowotwory „Journal of Oncology” (Prof. Wojciech Wysocki)
15.Informacja na temat Fundacji PTChO ( Sebastian Drobczyński)
16.Informacja na temat sprawozdania finansowego Fundacji PTChO – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (Dr Sławomir Mazur)
17.Wręczenie odznak nowym członkom Stowarzyszenia (Prof. Dawid Murawa, Prof. Andrzej Rutkowski, Prof. Piotr Richter, Dr Michał Jankowski)
18.Informacje o XXXI Zjeździe PTChO
19.Wolne wnioski
20.Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z zapisem w §15 ust. 3 Statutu PTChO oraz uchwałą nr 27/2024 Zarządu PTChO z dnia 27 marca 2024r. o obwieszczeniu miejsca, terminu i porządku obraz Walnego Zgromadzenia, informacja ta została upubliczniona w dniu 10 kwietnia 2024 r. na stronach internetowych PTChO oraz XXX Zjazdu PTChO.

Program Walnego Zgromadzenia Członków PTChO w dniu 17 maja 2024 – PLIK PDF