Statut

Załącznik do uchwały
z dnia 19 maja 2017 roku
Walnego Zgromadzenia
Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Onkologicznej

Statut
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
(Tekst jednolity)

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, w skrócie P.T.Ch.O., zwane w dalszych postanowieniach Statutu: Towarzystwem, P.T.Ch.O lub Stowarzyszeniem i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017.210).
2. Towarzystwo może używać odpowiedników nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego je znaku graficznego.
§ 2.
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych statutowych celów Towarzystwo może działać także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Towarzystwa jest m.st. Warszawa.
2
§ 3.
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4.
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.
§ 5.
Towarzystwo używa podłużnej pieczęci z napisem: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej.
§ 6.
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków.
ROZDZIAŁ 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 7.

Celem Towarzystwa jest:
1. szerzenie zdobyczy nauki między chirurgami onkologami, patologami, onkologami klinicznymi i radioterapeutami oraz innymi specjalnościami mającymi związek z chirurgią onkologiczną;
2. zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej;
3. podnoszenie wiedzy z zakresu lecznictwa i profilaktyki nowotworów poprzez współdziałanie w tym zakresie z władzami, samorządami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi w kraju i za granicą;
4. podnoszenie etyki zawodowej członków;
5. współuczestniczenie w obsadzie stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgii onkologicznej i współudział w powoływaniu konsultantów w dziedzinie chirurgii;
3
6. opiniowanie i organizowanie (kształtowanie) programów nauczania przed i podyplomowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz do specjalizacji w zakresie chirurgii onkologicznej i innych dyscyplin medycznych;
7. inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinach objętych zakresem działania Towarzystwa oraz krajowa i międzynarodowa wymiana naukowa;
8. współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki na rzecz realizacji celów Towarzystwa,
9. popularyzowanie i wspieranie rozwoju chirurgii onkologicznej jako specjalizacji wśród lekarzy.
§ 8.
1. Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:
a. organizuje zebrania, sympozja i zjazdy naukowe,
b. prowadzi działalność wydawniczą w kraju i współpracuje z wydawnictwami zagranicznymi,
c. współdziała w organizowaniu i realizowaniu naukowej działalności informacyjno-szkoleniowej;
d. współdziała w specjalizowaniu i doszkalaniu kadry medycznej w zakresie chirurgii onkologicznej,
e. prowadzi działalność oświatowo-zdrowotną w zakresie swojej specjalności,
f. współpracuje z uczelniami medycznymi, innymi towarzystwami naukowymi, instytucjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi, samorządowymi w kraju i zagranicą oraz konsultantami krajowymi,
g. inicjuje badania naukowe,
h. podejmuje działania mające na celu współpracę z właściwymi władzami państwowymi, administracyjnymi, związkowymi oraz Izbami Lekarskimi w sprawach socjalno – zawodowych swoich członków. W tym celu może być
4
powołana komisja ds. socjalnych i zawodowych członków Towarzystwa, na zasadach ogólnych.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie:
a. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18
b. produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26,
c. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu samochodami osobowymi – PKD 46,
d. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD 47,
e. edukacja – PKD 85,
f. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68,
g. działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – PKD 71,
h. reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73,
i. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74,
j. wynajem i dzierżawa – PKD 77,
k. opieka zdrowotna – PKD 86,
l. pomoc społeczna z zakwaterowaniem – PKD 87,
m. pomoc społeczna bez zakwaterowania – PKD 88,
n. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93,
o. pozostała indywidualna działalność usługowa – PKD 96,
p. działalność związana z obsługą administracyjną biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD 82.
5
3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Towarzystwo nie jest sposobem realizacji celów statutowych Towarzystwa. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Jeżeli podjęcie przez Towarzystwo określonej działalności na podstawie odrębnych przepisów będzie wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji, Towarzystwo zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.
ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9.

W skład P.T.Ch.O. wchodzą członkowie zwyczajni, honorowi oraz wspierający.
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, absolwent wyższej uczelni medycznej lub innej, wykazujący w swoich pracach dorobek z zakresu chirurgii onkologicznej lub innych nauk z nią związanych.
2. Członkiem honorowym może zostać osoba z kraju i z zagranicy szczególnie zasłużona dla nauki i dla Towarzystwa – tę godność nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Towarzystwa.
3. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i osoby prawne, które są zainteresowane działalnością Towarzystwa i zadeklarowały pomoc na rzecz Towarzystwa.
§ 10.
1. Członka zwyczajnego na podstawie jego pisemnej deklaracji przyjmuje Zarząd.
2. Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Członkowie wspierający są przyjmowani uchwałą Zarządu P.T.Ch.O.
6
§ 11.
Członkowie Towarzystwa mają prawo do:
1. Członkowie zwyczajni:
a) czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,
b) uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach, zjazdach i sympozjach Towarzystwa,
c) działania na rzecz Stowarzyszenia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
2. Członkowie honorowi:
a) posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem prawa wyborczego z tym, że ograniczenie względem czynnego prawa wyborczego nie dotyczy członków zwyczajnych P.T.Ch.O., którym nadane jest członkostwo honorowe,
b) zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich oraz mogą być zwolnieni z obowiązku ponoszenia innych opłat na zasadach określonych w Karcie Praw Członka Honorowego uchwalanej przez Zarząd Towarzystwa.
3. Członkowie wspierający posiadają jedynie prawa opisane w § 11 ust. 1 lit b) i c). Za zgodą Zarządu członkowie wspierający mają prawo zamieszczania informacji o produkowanym przez siebie sprzęcie i lekach w wydawnictwach Towarzystwa na zasadach określonych przez Komitet Redakcyjny Towarzystwa.
§ 12.
1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,
c) przestrzegania norm współżycia i zasad etyki zawodowej,
d) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie do dnia 31 stycznia za dany rok z góry,
e) członek zwyczajny po ukończeniu 70 roku życia jest zwolniony z opłacania składki członkowskiej,
7
f) przekazania Towarzystwu adresu e-mail, celem doręczania wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem wszelkich praw związanych z członkostwem w Towarzystwie.
2. Członkowie wspierający są zobowiązani do wywiązywania się z deklarowanych zobowiązań.
§ 13.
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b) skreślenia przez Zarząd za niepłacenie składek członkowskich przez okres jednego roku, mimo upomnienia przesłanego drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez członków Towarzystwa, zgodnie z § 12 lit. f Statutu; ponowne przyjęcie następuje na zasadach ogólnych po uregulowaniu zaległych składek.
c) wykluczenia przez Zarząd w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu na dodatkową karę utraty praw publicznych,
d) wykluczenia na mocy uchwały Sądu Koleżeńskiego,
e) śmierci członka.
2. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Skreślenia z listy członków wspierających dokonuje Zarząd w przypadku otrzymania pisemnej rezygnacji członka oraz w razie powzięcia potwierdzonej informacji o śmierci członka lub utracie przez niego osobowości prawnej.
4. Od uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu, przysługuje pisemne odwołanie składane do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o podjętej przez Zarząd uchwale. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
ROZDZIAŁ 4
WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 14.

1. Władzami naczelnymi Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej są:
8
a) Walne Zgromadzenie P.T.Ch.O.
b) Zarząd P.T.Ch.O.
c) Komisja Rewizyjna P.T.Ch.O.
d) Sąd Koleżeński P.T.Ch.O.
Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
2. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
4. W przypadku ustąpienia lub śmierci członków władz w czasie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji (samouzupełnienia) składu, w pierwszej kolejności spośród osób zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu, jako kandydatów na członków władz, a niewybranych z powodu mniejszej liczby oddanych głosów, z tym, że liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Walne Zgromadzenie
§ 15.
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia zwoływane są przez Zarząd i odbywają się w czasie zjazdów naukowych P.T.Ch.O. Miejsce, termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest nie rzadziej niż co dwa lata.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zwołanego posiedzenia, poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa oraz drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez członków Towarzystwa, zgodnie z § 12 lit f Statutu. Ustalony i przesłany do członków porządek obrad może być zmieniony uchwałą Zarządu, przy czym
9
o takiej zmianie wraz z jej uzasadnieniem członkowie Towarzystwa muszą być zawiadomieni najpóźniej na 10 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o zmianie porządku obrad następuje w sposób określony w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.
§ 16.
W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, w tym także ci, którym nadane jest członkostwo honorowe, z zastrzeżeniem wynikającym z postanowienia § 11 ust. 2 lit. a Statutu,
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi, wobec których nie znajdzie zastosowania postanowienie pkt 1 powyżej oraz członkowie wspierający i zaproszeni goście.
§ 17.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) ustalanie kierunków i programu działania Towarzystwa,
2) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
6) uchwalanie zmian statutu,
7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,
9) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez ustępujące władze Towarzystwa lub jego członków,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach członkowskich wymienionych w §13 pkt. 4,
10
11) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.
§ 18.
Obrady Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane.
§ 19.
Protokół obrad i podjęte uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zgromadzenia.
§ 20.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:
a) na podstawie uchwały Zarządu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej P.T.Ch.O.
c) na wniosek co najmniej 1/4 ogółu członków P.T.Ch.O.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku (żądania) lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Postanowienia § 15 ust. 3 zdanie drugie i zdanie trzecie – nie stosuje się.
Zarząd P.T.Ch.O.
§ 21.
1. Zarząd używa pieczęci z napisem „Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej – Zarząd”.
2. Zarząd składa się z 11-12 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa, w tym, Prezesa oraz Prezesa – Elekta, którzy są wybierani w wyborach bezpośrednich przez Walne Zgromadzenie, przy czym w związku z treścią § 21 ust. 4 Statutu, Prezes wybierany jest tylko przy pierwszych wyborach przeprowadzonych według Statutu w niniejszej treści.
3. Pozostali członkowie Zarządu są wybierani wyłącznie wg największej liczy oddanych na nich głosów w wyborach bezpośrednich w liczbie adekwatnej do możliwej liczby składu Zarządu.
4. Prezes – Elekt jest automatycznie członkiem Zarządu na kolejne 6 lat stając się w następnej kadencji (tj. za dwa lata) Prezesem Zarządu, a w następnej Prezesem Ustępującym (Past-Prezes).
11
5. Funkcja Prezesa-Elekta, Prezesa i Prezesa Ustępującego Towarzystwa nie może być łączona z funkcją Krajowego Konsultanta w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej.
6. Funkcja Prezesa-Elekta, Prezesa i Prezesa Ustępującego jest pełniona (tylko jeden raz) jednorazowo.
7. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Skarbnika.
8. Prezes ma prawo do wyboru Sekretarza Zarządu spośród pozostałych jego członków. Prezes, Prezes Ustępujący (Past-Prezes), Prezes-Elekt, Sekretarz i Skarbnik stanowią Prezydium Zarządu Towarzystwa.
9. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, realizuje uchwały i wytyczne Walnego Zgromadzenia oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
§ 22.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) uchwalanie problemowych planów pracy, budżetu i sprawozdań z ich wykonania,
2) powołanie, zawieszanie i rozwiązywanie sekcji naukowych i komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności oraz powoływanie przewodniczących sekcji naukowych,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz zawieranie umów w jego imieniu,
4) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa,
5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
6) współdziałanie z zainteresowanymi władzami i instytucjami w zakresie naukowej działalności Towarzystwa,
7) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
8) zatwierdzanie regulaminów działalności sekcji naukowych i komisji problemowych,
12
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa,
10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
11) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa.
§ 23.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż na pół roku i zwoływane są przez prezesa lub sekretarza.
2. Organizację i tryb pracy Zarządu oraz jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
Komisja Rewizyjna
§ 24.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 25.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,
c) kontrola opłacania składek członkowskich,
d) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.
Sąd Koleżeński
§ 26.
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
13
1a. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami Towarzystwa, wynikłymi w obrębie Towarzystwa. Członkowie Towarzystwa mogą zwróć się do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o mediację pomiędzy nimi, w razie sporu wynikłego poza obrębem Towarzystwa. Do takiej mediacji niezbędna jest pisemna zgoda: wszystkich stron sporu, Sądu Koleżeńskiego i Zarządu.
2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna.
ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§ 27.

Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 28.
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) składki,
2) subwencje i dotacje,
3) wpływy z działalności własnej Towarzystwa,
4) zapisy i darowizny,
5) wpływy z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach.
§ 29.
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd.
§ 30.
1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby – prezes oraz skarbnik.
2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa oraz sekretarza Zarządu.
14
ROZDZIAŁ 6
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
§ 31.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania i bez względu na liczbę obecnych, w drugim terminie.
§ 32.
1. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi również sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Towarzystwa.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o przeznaczeniu majątku Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną

Close Menu
×
×

Koszyk

X