Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną
w latach 2018 – 2019.

Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w latach 2018- 2019 przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację ośrodka z Polski.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2018 roku do końca czerwca 2019 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka.

Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne.

Nagrodę w wysokości 7500 PLN ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis oraz ze środków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Zachęcamy do zgłaszania artykułów opublikowanych w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Pierwszy autor i/lub ostatni autor musi posiadać afiliację krajowego ośrodka.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: sekretariat@ptcho.pl do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Nagroda zostanie wręczona na konferencji Warsaw Skina Cancer Conference w Warszawie w dniu 19 października br.

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej                                                                                                                                                                                           

Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Członków PTChO

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

członkowie PTChO,

Zarząd PTChO zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre, Grzybowska 63, 00-844 Warszawa, sala Warsaw Hall IV–V (data i godzina: Warszawa, 17 maja 2019 roku; I termin: godz. 18.00; II termin: godz.18.10).

 W załączeniu przesyłamy program.

PROGRAM

Czytaj dalej

Nowy Inspektor Danych Osobowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy, w imieniu Zarządu PTChO informujemy o nawiązaniu współpracy z Panią mecenas Hanną Rubaszewską , która będzie pełnić funkcję Inspektora Danych Osobowych PTChO.

Stosowne Klauzule Informacyjne są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce O Towarzystwie, podzakładka RODO/Inspektor Danych Osobowych

 

Klauzule Informacyjne

Czytaj dalej

Dlaczego ważna jest koncentracja chirurgii onkologicznej?

Dla Portali Medycznych komentuje Prof. Wojciech Wysocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

Już w lutym ubiegłego roku w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli wskazała, iż rozproszenie ośrodków zajmujących się chirurgią onkologiczną wpływa negatywnie na jakość leczenia związaną ze zwiększoną śmiertelnością pooperacyjną pacjentów w placówkach, które nie miały dużego doświadczenia w przeprowadzaniu operacji.

Centralizacja specjalistycznego leczenia chirurgicznego w onkologii wraz z określeniem odpowiedniej liczby leczonych chorych z danym nowotworem jest więc jedną z rekomendacji NIK dla regulatorów systemu ochrony zdrowia. 60 operacji rocznie w ramach jednego typu zabiegów powinno stanowić minimum, aby uznać, iż dana placówka ma doświadczenie (chociaż oczywiście konkretna liczba progowa zależy od konkretnego nowotworu i jego epidemiologii).

Tymczasem wg danych zebranych przez krajowego konsultanta ds. chirurgii onkologicznej prof. Arkadiusza Jeziorskiego, jeśli chodzi o raka piersi, jelita grubego oraz raka żołądka jedynie około 40 proc. nowotworów operowanych jest w centrach onkologicznych z dużym doświadczeniem. Większość, bo aż 60 proc. operacji przeprowadzają placówki, w których wykonuje się między 3-6 zabiegów danego rodzaju rocznie. Dla przykładu rak żołądka operuje w Polsce 312 ośrodków, a 234 z nich wykonuje mniej niż 9 zabiegów rocznie. 60 operacji rocznie wykonuje zaledwie 9 ośrodków. Pacjentki z rakiem piersi są operowane w 177 szpitalach, jednak tylko 22 ośrodki przeprowadzają powyżej 250 zabiegów rocznie. W znakomitej większości placówek lekarze wykonują zaledwie 9 takich operacji w ciągu roku. Pacjent cierpiący z powodu raka jelita grubego może być operowany przez jednego z 443 zakontraktowanych przez NFZ świadczeniodawców. Niestety 172 placówki wykonuje 9 lub mniej takich operacji. Powyżej 100 operacji raka grubego rocznie wykonuje tylko 29 placówek. Największe rozdrobnienie panuje w województwach: wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, śląskim, podkarpackim, lubelskim i dolnośląskim. I tylko do takich szpitali powinni być kierowani pacjenci.

Tymczasem dzisiejszy pacjent nie wie jakie doświadczenie w leczeniu nowotworów lub konkretnego rodzaju nowotworów ma dany szpital. Pacjenci kierują się opiniami w sieci, informacjami zaciągniętymi z Internetu lub polecaniami znajomych. Czasem ze względu na brak rozeznania chorzy wybierają placówki najbliższe miejscu zamieszkania – a nie kierują się twardymi danymi jakości leczenia. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

Jeśli chodzi o chirurgię, to pierwsza interwencja chirurgiczna powinna być wykonana w ośrodku referencyjnym, gdyż determinuje przyszłość terapeutyczną chorego – musimy zgodzić się, aby dla dobra pacjenta, operacje wysokospecjalistyczne były skoncentrowana co może oznaczać konieczność dojazdu do oddalonego ośrodka. Przeprowadzenie przez szpitale pojedynczych operacji powoduje, iż leczenie jest suboptymalne, a koncentracja leczenia w wysoko wyspecjalizowanych ośrodkach, gdzie lekarze zajmujący się chirurgią onkologiczną – przeprowadzają kilkadziesiąt a nawet kilkaset operacji rocznie w danych wskazaniu jest najlepszym rozwiązaniem dla chorego.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej od lat apeluje o kontrolę jakości opieki nad pacjentami m.in. kontrolę trafności diagnoz, liczby powikłań pooperacyjnych i powtórnych zabiegów, przeżyć odległych wśród chorych. Wyniki w tych kryteriach powinny stać się dla chorego przesłanką do wyboru placówki leczniczej oraz do przyznawania tej placówce możliwości rozliczania, a przez to, wykonywania danych operacji.

Idea Krajowej Sieci Onkologicznej zakłada koncentrację chirurgii onkologicznej w wysoko wyspecjalizowanych ośrodkach chirurgicznych oraz decentralizację innych elementów opieki takich jak leczenie systemowe czy radioterapię – czyli leczenie, które wymaga wielokrotnych podróży pacjenta i powinna odbywać się bliżej chorego, aby trwał w leczeniu. Dodatkowo działania zdecentralizowane mają być koordynowane przez ośrodek odpowiadający za efekt leczniczy. Argument, iż operują wszyscy, nie jest tożsamy, z wszyscy operują optymalnie.

Określenie minimalnej liczby operacji, jaką dana placówka musi wykonać w ciągu roku, aby zyskać uprawnienie do ich przeprowadzania leczenia chirurgicznego w onkologii jest niezbędne, aby skutecznie leczyć pacjenta, a także ograniczać występowanie niepotrzebnych kosztów wynikających z powikłań. Świetnym przykładem są kryteria opracowane przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej dla tak zwanych Breast Units.

Źródło: Portale Medyczne.

 

Czytaj dalej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r.

Szanowni Państwo,
30 marca ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Chirurgia onkologiczna jest nadal specjalizacją podstawową, co oznacza, że jej status pozostaje niezmieniony.
Wysiłki i działania Konsultanta Krajowego, Prezesa i  Zarządu PTChO, członków PTChO, chirurgów onkologów i wszystkich sympatyków naszego środowiska, podkreślające rolę i znaczenie specjalizacji z chirurgii onkologicznej przyniosły oczekiwane  efekty.

To bardzo ważna wiadomość, dla całego środowiska chirurgów onkologów, zaniepokojonego wstępnym projektem Rozporządzenia , w którym pominięto naszą specjalizację.

Zarząd PTChO

Rozporządzenie Gazeta Prawna

Czytaj dalej

Istotne czynniki mające wpływ na wyniki leczenia
chirurgicznego chorych na nowotwory.

Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy przedstawione przez Charlesa M. Balcha MD, FACS, FASCO, profesora chirurgii na University of Texas MD Anderson Cancer Center w Houston w stanie Teksas, w formie prezentacji udostępnionej na żywo przez Internet dla European School of Oncology.
Tekst zredagowała Susan Mayor. Charles Balch sprawował funkcję prezesa Society of Surgical Oncology oraz redaktora naczelnego „Annals of Surgical Oncology”.

 Na stronie www.e-eso.net znajduje się dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników Internetu zapis wykładu i dyskusji, na podstawie których powstał zarówno niniejszy artykuł, jak i pozostałe artykuły cyklu.

ARTYKUŁ

Czytaj dalej

RAK PIERSI WYBRANE, NAJBARDZIEJ KONTROWERSYJNE ZAGADNIENIA.

Szanowni Państwo,
Drodzy Koledzy,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji dotyczącej leczenia raka piersi, która odbędzie się w Juracie, w dniach 24-25 maja 2019 roku.

Na spotkaniu szczegółowo omówimy zagadnienia dotyczące leczenia miejscowego w gronie chirurgów, radioterapeutów i fizyków medycznych: uaktualnimy wskazania do radioterapii po niedawno wprowadzonych zmianach w leczeniu dokonanych przez chirurgów i onkologów klinicznych, przeanalizujemy problemy radioterapii po rekonstrukcji piersi, porównamy techniki radioterapii uzupełniającej i przedstawimy sposoby leczenia w 30 polskich ośrodkach radioterapeutycznych.

W sesji dotyczącej przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego, która odbędzie się z udziałem gości z zagranicy,  przedstawimy najnowsze dane i podejmiemy próbę opracowania nowych wytycznych postępowania.

Na konferencji nie zabraknie także tematów dotyczących leczenia systemowego raka piersi.

Osoby, które zarejestrują się na konferencję, otrzymają wcześniej materiały dotyczące trudnych sytuacji klinicznych, które umożliwią przeprowadzenie sesji interaktywnej w sposób przemyślany.

Serdecznie pozdrawiam.

Do zobaczenia w Juracie,
Anna Niwińska

PROGRAM

Czytaj dalej

Kolejny wywiad Prezesa PTChO
“Chirurdzy onkolodzy będą mieli ręce pełne roboty”

Na chirurgu onkologu spoczywa ogromy obowiązek dość kompleksowej opieki nad pacjentem: posiadania nie tylko umiejętności chirurgicznych, ale także wiedzy dotyczącej biologii choroby nowotworowej – mówi dr hab. Wojciech M. Wysocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, redaktor merytoryczny serwisu „Archipelag Onkologia”.

Biorąc pod uwagę fakt, że ok. 80% pacjentów onkologicznych jest kwalifikowanych do leczenia chirurgicznego, chirurdzy onkolodzy mają i będą mieli ręce pełne roboty. Co istotne, pacjenci onkologiczni oczekują od chirurga operującego, że będzie on posiadał pełną wiedzę nie tylko w zakresie chirurgii narządu, ale także charakterystyki choroby onkologicznej oraz że będzie posiadał wiedzę na temat najnowszych metod leczenia oraz kompetencje, aby te metody zastosować. Na chirurgu onkologu spoczywa więc ogromy obowiązek dość kompleksowej opieki nad pacjentem – posiadania nie tylko umiejętności chirurgicznych, ale także wiedzy dot. biologii choroby nowotworowej.

Można powiedzieć, że chirurgia onkologiczna wyróżnia się wśród wszystkich specjalizacji chirurgicznych w zakresie wiedzy i doświadczenia lekarza w postępowaniu z chorymi na nowotwory.

Zdecydowanie tak. Chirurg onkolog to chirurg, który zdobył szczególne umiejętności i wiedzę na temat nowotworów złośliwych oraz związał swoją karierę zawodową z ratowaniem życia pacjentów z nowotworami. Posiada więc wiedzę, która obejmuje wszystkie aspekty choroby nowotworowej, w tym profilaktykę, diagnostykę, leczenie, rehabilitację i kompleksowy nadzór nad procesem terapeutycznym. W chirurgii onkologicznej nadal kluczowe są umiejętność chirurgiczne, jednak silnym i wyróżniającym elementem jest specjalistyczna wiedza dot. nowotworów potrzebna w radzeniu sobie ze wszystkimi aspektami zarządzania chorobą w sposób wielospecjalistyczny.

Jak specjalizacja z chirurgii onkologicznej zabezpiecza te umiejętności i wiedzę?

Specjalizacja z chirurgii onkologicznej jest specjalizacją prawdziwie wielodyscyplinarną. W programie specjalizacji znajdują się bloki m.in. poświęcone onkologii klinicznej oraz radioterapii onkologicznej – a więc dwóm pozostałym specjalnościom onkologicznym. Rezydenci poznają charakter i dynamikę choroby związane z jej wieloletnim przebiegiem oraz biologiczne podstawy rozprzestrzeniania się nowotworu na różne układy narządów, a także najnowsze metody leczenia (w tym immunoterapię, leczenie ukierunkowane molekularnie, nowoczesne techniki napromieniania itp.). Nie wyobrażam sobie chirurga zajmującego się leczeniem pacjentów z chorobą nowotworową bez znajomości zasad leczenia skojarzonego, reguł radioterapii czy leczenia ukierunkowanego molekularnie oraz bez znajomości postępowania chirurgicznego z regionalnymi węzłami chłonnymi, i tego właśnie nauczamy w czasie wieloletniego szkolenia w chirurgii onkologicznej. Aktualnie obowiązujący program specjalizacji, opracowany w 2013 roku przez zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny onkologii, odzwierciedla ten pogląd.

Dlaczego wiedza o onkologii jest tak niezbędna chirurgowi onkologowi?

Postęp w diagnostyce i terapii nowotworów oraz rosnące oczekiwania pacjentów co do wiedzy i umiejętności specjalistów w dziedzinie onkologii jak w soczewce zbierają się w codziennej profesji chirurga onkologa. Tej presji poddają się systemy ochrony zdrowia na całym świcie i tworzą opiekę opartą na potrzebach i wartościach pacjentów. Priorytetem jest efektywności i jakość leczenia, rozumiane jako całkowity okres przeżycia chorego, brak powikłań, stosowanie optymalnych narzędzi i metod leczenia oraz sprawny i skoordynowany proces przepływu pacjenta w systemie.

Chirurdzy onkolodzy dzięki właściwej specjalizacji i szerokiej, wielopłaszczyznowej wiedzy nt. nowotworów posiadają niezbędne kwalifikacje do koordynowania wielospecjalistycznej opieki nad pacjentami onkologicznymi. Ma to szczególne znaczenie w związku ze wspominaną przez mnie wcześniej specyfiką rozwoju nowotworów, czyli rozsiewaniem do różnych układów.

Chirurdzy onkolodzy odgrywają centralną rolę w leczeniu pacjenta, lecz także blisko współpracują z onkologami klinicznymi, patomorfologami, radioterapeutami oraz specjalistami innych kluczowych dziedzin medycznych niezbędnych do stworzenia strategii terapeutycznej dla indywidualnego pacjenta. Chirurgia onkologiczna zajmuje podstawowe miejsce w leczeniu nowotworów i wydaje się, że jest najbardziej „wielospecjalistyczną” w rutynowej codziennej praktyce lekarskiej specjalnością zabiegową.


Prof. Wojciech Wysocki.   Źródło  : https://www.mp.pl/onkologia/wywiady/205193,chirurdzy-onkolodzy-maja-i-beda-mieli-rece-pelne-roboty 

Czytaj dalej
Close Menu
×
×

Koszyk

X