Procedury oraz e-wykłady dot. postępowania z pacjentami onkologicznymi z chorobami współistniejącymi w czasie epidemii CODIV-19 na European School of Oncology.

Szanowne Koeżanki i Koledzy,

w obliczu pandemii COVID-19 European School of Oncology przygotowała dla lekarzy onkologów i chirurgów onkologów w formie rekomendacji oraz e-wykładów kompendium wiedzy dotyczące postępowania z chorymi na nowotwory. Wytyczne pomogą m.in. w planowaniu leczenia, diagnostyki i monitoringu pacjentów z współistniejącymi chorobami. Wśród materiałów dostępne są protokoły postępowań Brigham and Women’s Hospital  oraz Massachusetts General Hospital, a także  zlecenia dot. organizacji pracy, zarządzanie zasobami systemu oraz zasad priortetyzacji opieki nad chorymi.  

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na stronie European School of Oncology .

Zarząd PTChO

Link do strony

Czytaj dalej

Pożegnanie Profesora Jana Bernera

 Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 31 marca br. zmarł Profesor Jan Berner, jeden  z Twórców  chirurgii onkologicznej w Polsce. Urodził się 2 marca 1932 r. w Pabianicach. Okres jego nauki szkolnej przypadł na lata drugiej wojny światowej. Kształcił się w ramach tajnego nauczania. Od 1944 był łącznikiem Armii Krajowej oraz organizacji Wolność i Niezawisłość. Po wojnie uczęszczał do Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach, gdzie w 1950 zdał egzamin maturalny. W latach 1950–1955 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi i uzyskał dyplom lekarza. Specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii uzyskał w roku 1960. W 1965 roku, pracując w  III Klinice Chirurgicznej AM w Łodzi, obronił pracę doktorską, a w 1966 uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w 1973 r. W 1978 został mianowany kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Łodzi. Nominację na profesora nadzwyczajnego otrzymał  w 1984 r. W latach 1981–1987 był  dwukrotnie wybierany na stanowisko dziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 1985 otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 1990–1996 również przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora tej uczelni. Od 1996 kierował Katedrą Onkologii AM w Łodzi. Na emeryturę przeszedł w 2002, ale pozostał czynny zawodowo i aktywnie uczestniczył w życiu macierzystej uczelni oraz Pabianic, swojego rodzinnego miasta, którego w 2002 roku został prezydentem. W Polsce, był pionierem operacji oszczędzającej w leczeniu chorych na raka piersi – technikę tę zainicjował w 1981 roku. Zajmował się także technikami operacyjnymi w raku jelita grubego oraz tętnic obwodowych, z wykorzystaniem polskich biomateriałów. Opublikował ponad 200 prac naukowych w kilku językach. Był promotorem czternastu doktoratów i recenzentem licznych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Prof. Berner uprawiał wyczynowo sport motorowy, jako członek Polskiego Związku Motorowego, PTC Pabianice i MRKS Włókniarz. Kilkakrotnie zdobył mistrzostwo okręgu łódzkiego. Brał też udział w rajdach międzynarodowych, zdobywając łącznie około 50 medali. Był również członkiem Aeroklubu Łódzkiego (od 1953), gdzie ukończył kurs szybowcowy I i II stopnia. Odznaczony był  m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Pro Ecclesia et Pontifice. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Claude’a Bernarda w Lyonie , a także tytuł honorowego obywatela Pabianic. Był wielokrotnie wyróżniany przez środowiska kombatanckie, Polski Czerwony Krzyż i Polski Związek Motorowy. Był członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Na ręce Rodziny i Przyjaciół naszego kolegi Profesora przesyłamy wyrazy współczucia. Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Czytaj dalej

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w sprawie postępowania u chorych na nowotwory wymagających leczenia chirurgicznego w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Kraków, 25 marca 2020 r.

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w sprawie postępowania u chorych na nowotwory wymagających leczenia chirurgicznego w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

                Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej zdecydowanie wzywa do ścisłego przestrzegania wprowadzanych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania całego kraju w okresie stanu epidemicznego oraz zasad opracowanych przez World Health Organization i Ministerstwo Zdrowia (www.mz.gov.pl). Powinnością lekarzy jest m.in. wskazywanie właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego.

               Jednocześnie Zarząd PTChO wzywa chirurgów onkologów do stosowania środków ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami szpitali i troski o własne zdrowie, bowiem zdrowie lekarzy jest niezbędnym warunkiem, aby mogli oni pomagać pacjentom.

                Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej apeluje do wszystkich chirurgów zajmujących się leczeniem chorych na nowotwory o zapoznanie się z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, które są dostępne m.in. na stronach obu Towarzystw (www.ptomed.pl; www.ptcho.pl). Apelujemy także, aby wszyscy chirurdzy onkologiczni zapoznali się ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, dostępnym na stronie www.ptok.pl oraz udostępnionymi przez Polską Ligę Walki z Rakiem zaleceniami włoskich towarzystw onkologicznych (www.ligawalkizrakiem.pl).

                Odnośnie do chirurgicznego postępowania terapeutycznego, podkreślamy, iż utrzymanie ciągłości wielospecjalistycznego leczenia chorych na nowotwory jest kluczowe dla efektu terapii, z tego powodu utrzymanie normalnej pracy oddziałów chirurgii onkologicznej winno być priorytetem dla władz. Apelujemy do władz szpitali, aby w trudnym okresie umożliwić chorym na nowotwory możliwość prawidłowej diagnostyki i leczenia z intencją radykalności.

                W szczególności rekomendujemy, aby:

 • We wszystkich przypadkach, w których jest to możliwe, ograniczać czas trwania pobytu w szpitalu – skrócenie czasu ekspozycji zmniejsza ryzyko transmisji zakażenia.
 • Należy utrzymać wewnątrzszpitalne procedury ERAS lub podobne, bowiem pozwalają one na szybką mobilizację i wypisane chorego.
 • Należy chorych w trakcie diagnostyki, leczonym oraz wypisywanym umożliwić łatwy i pewny telefoniczny całodobowy kontakt z lekarzem prowadzącym lub lekarzem dyżurnym danego oddziału (np. numer telefonu do dyżurki lekarskiej).
 • Wszystkie wizyty pooperacyjne powinny odbywać się w formie teleporady z wyjątkiem oczywistych sytuacji, w których wizyta w poradni jest nieunikniona (np. usunięcie szwów czy drenów).
 • Należy zabronić zgłaszania się chorym bezpośrednio na oddział chirurgii onkologicznej celem zasięgnięcia porady, odebrania dokumentacji itp.; dopuszczalne są jedynie wizyty w poradni w przypadkach, w których jest taka bezwzględna konieczność.
 • Należy odwołać wszystkie wizyty kontrolne do czasu przywrócenia normalnej pracy szpitali (z wyjątkiem chorych, u których w czasie teleporady podjęto podejrzenie nawrotu lub rozwinięcia się powikłania po leczeniu); należy także odroczyć wizyty związane z badaniami przesiewowymi.
 • Należy umożliwić normalną diagnostykę i leczenie chorym z podejrzeniem lub potwierdzeniem nowotworu złośliwego.

Jednocześnie Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej rekomenduje okresowe zapoznawanie się ze stroną internetową amerykańskiego Society of Surgical Oncology (www.surgonc.org), na której regularnie aktualizowane są swoiste narządowo rekomendacje dotyczące możliwości odroczenia leczenia poszczególnych typów nowotworów i właściwego doboru pacjentów w przypadku wystąpienia ograniczeń w dostępności do leczenia operacyjnego. Zalecenia te opracowano w taki sposób, aby ustalone priorytety leczenia nie powodowały rzeczywistych negatywnych skutków zdrowotnych dla wszystkich pacjentów.

 

Wojciech Wysocki (Prezes) oraz Członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: Józef Kładny, Dawid Murawa, Piotr Rutkowski, Zbigniew I. Nowecki, Arkadiusz Jeziorski, Michał Jankowski, Jacek Kargul, Andrzej Kurylcio, Piotr Richter, Andrzej Rutkowski, Wojciech Zegarski.

 

 

WIĘCEJ

Czytaj dalej

Odwołanie XXVI Zjazdu PTChO w Białymstoku.

Szanowni Państwo, Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i jej konsekwencje Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, działając w trosce o bezpieczeństwo uczestników i możliwość właściwego przygotowania zjazdu, podjął decyzję o odwołaniu XXVI Zjazdu PTChO w BiaymstokuNowy termin XXVI Zjazdu został ustalony na 10-12 września 2020 r. w Krakowie. Zmiana lokalizacji zjazdu wynika ze względów organizacyjnych. Liczymy, że decyzja ta spotka się z Państwa zrozumieniem. Ponadto wkrótce poinformujemy Członków Towarzystwa o nowym terminie i programie Walnego Wyborczego Zgromadzenia Członków PTChO. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się 10-12 września 2020 r. w Krakowie podczas XXVI Zjazdu PTChO. z życzeniami zdrowia Wojciech Wysocki Prezes PTChO

Czytaj dalej

Komunikat wspólny PTChO i PTO dot. koronawirusa i chorych na nowotwory.

  

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego  w sprawie postępowania z pacjentami onkologicznymi.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaleca wszystkim podmiotom medycznym zajmującym się leczeniem onkologicznym wdrożenie procedur bezpieczeństwa mających na celu ochronę przez zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pacjentów oraz personelu medycznego.

Przypominamy, że choroby nowotworowe nadal pozostają drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Śmiertelność w tej grupie chorych jest jedną z najwyższych, dlatego opieka nad pacjentami onkologicznymi powinna być bezwzględnie kontynuowana. Sytuacja epidemiologiczna nie powinna być przesłanką do całkowitego wstrzymania przyjęć pacjentów onkologicznych. Każdy pacjent ma prawo do kontynuowania terapii przeciwnowotworowej. Dotyczy to również pacjentów z podejrzeniem nowotworu – oni również nie powinni pozostać bez opieki. Obecnie najwyższym priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa i prawidłowości leczenia wielospecjalistycznego radykalnego leczenia chorych na nowotwory nad czym pracują rzesze lekarzy onkologów w całym kraju.

Przypominamy również o zaleceniach ogólnych dla pacjentów onkologicznych w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaostrzonych procedur bezpieczeństwa:

 • Szpitale wprowadziły całkowity zakaz odwiedzin pacjentów onkologicznych. Zakaz obowiązuje do odwołania.
 • Pacjenci hospitalizowani mają bezwzględny zakaz opuszczania szpitali, gdyż przebywając poza szpitalem mogą zarazić się wirusem. Dotyczy to również spotkań z rodziną.
 • Prosimy o ograniczenie wizyt w szpitalach onkologicznych wyłącznie do umówionych wizyt, uprzednio zatwierdzonych przez szpital.
 • Przy wejściu do szpitali onkologicznych prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób i stosowanie się do poleceń personelu medycznego.
 • Pacjent przed wizytą w centrum onkologii powinien zmierzyć sobie temperaturę. Jeśli wynik pomiaru będzie równy 38 stopni C lub wyższy, występują objawy, takie jak: kaszel, duszność oraz pacjent znajduje się w grupie ryzyka (pobyt w okresie ostatnich 14 dni w rejonie aktywnej transmisji koronawirusa SARS CoV-2 lub kontakt z osobą zakażoną) – NIE POWINIEN PRZYCHODZIĆ DO SZPITALA ONKOLOGICZNEGO, ponieważ stanowi potencjalne zagrożenie dla innych pacjentów przebywających w szpitali.
 • W przypadku podejrzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 należy zadzwonić na specjalną infolinię NFZ: 800 190 590.

 Organizacja opieki onkologicznej w sytuacji epidemii

Ze względu na duże ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w obecnej sytuacji należy dążyć do skoordynowania opieki onkologicznej w województwach oraz sprawna komunikacja. Nadmierne rozproszenie opieki onkologicznej spowodowało powstanie dużego chaosu informacyjnego i niemożność sprawnej pomocy niektórym pacjentom, którzy z dnia na dzień zostali pozbawieni możliwości leczenia. W każdym województwie powinna zostać powołana jedna jednostka, w której pacjent będzie mógł uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Jednostka ta powinna wesprzeć pacjenta w zorganizowaniu i przeprowadzeniu przez ścieżkę leczenia w danym województwie. Opieka onkologiczna powinna być skoncentrowana w tych ośrodkach onkologicznych, które wdrożyły procedury bezpieczeństwa.

Potrzebna krew dla pacjentów onkologicznych

Apelujemy, aby pamiętać o konieczności zapewnienia krwi i produktów krwiopochodnych dla chorych operowanych z powodu nowotworów. Narodowe Centrum Krwiodawstwa apeluje o oddawanie krwi - do tego apelu przyłączają się chirurdzy onkologiczni i inni onkolodzy!

Rekomendowane kanały komunikacji z pacjentami

 Uwaga! Ze względu na wyjątkową sytuację Polskie Towarzystwo Onkologiczne otrzymało od Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oświadczenie o tym, że przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem.

 •  ONKO-INFOLINIA w każdym województwie – w województwach, w których odbywa się pilotaż sieci onkologicznej (dolnośląskie, świętokrzyskie, podlaskie) tę rolę pełnią wojewódzkie ośrodki koordynujące. Jest to najczęściej wybierany przez pacjentów kanał komunikacji. Powinien być uruchomiony w każdym województwie i obsługiwany przez osoby znające strukturę opieki onkologicznej w danym województwie (znajomość wszystkich podmiotów zajmujących się leczeniem onkologicznym, znajomość zasad systemu opieki zdrowotnej, itp.). Ze względu na duże obciążenie konsultantów należy uruchomić też alternatywne kanały komunikacji.
 1. Kontakt SMS – wykorzystanie istniejących bramek sms.
 2. Kontakt E-MAIL - wykorzystanie istniejących, sprawdzonych adresów mailowych.
 3. Kontrakt za pośrednictwem platform internetowych – wykorzystanie istniejących szpitalnych platform do komunikacji z pacjentami.
 4. Telekonsultacja - w przypadku podejrzenia jakiegokolwiek ryzyka zakażenia zaleca się przeprowadzenie telekonsultacji.

Uwaga! Infolinie i bramki sms są bardzo przeładowane co wymagać będzie dłuższego czasu na wygenerowanie odpowiedzi. Jednak są to obecnie najbezpieczniejsze formy komunikacji. Prosimy pacjentów o cierpliwość i wyrozumiałość.

Rekomendowane postępowanie z pacjentami onkologicznymi

 Pacjenci rozpoczynający terapię onkologiczną - z kartą DiLO

Pacjenci z podejrzeniem nowotworu z wystawioną kartą DiLO, którzy chcą umówić się na wizytę, powinni skorzystać z kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem innych dostępnych w danym szpitalu kanałów komunikacji (SMS, wewnętrzny system informatyczny dla pacjentów). Szpital po ustaleniu terminu wizyty powinien skontaktować się z pacjentem.

 1. Pacjenci rozpoczynający terapię onkologiczną - bez karty DiLO

W przypadku, gdy pacjent ma podejrzenie nowotworu, ale nie ma karty DiLO, istnieje możliwość zdalnego wystawienia karty przez lekarza POZ/AOS lub punkt rejestracji w szpitalu onkologicznym. Pacjent musi jedynie znać NUMER tej karty. Numer karty należy podać przy umawianiu się na pierwszą wizytę w poradni onkologicznej.

 1. Pacjenci w trakcie terapii onkologicznej

Koordynator leczenia powinien pozostać z pacjentem w stałym kontakcie telefoniczym/ smsowym / mailowym w zakresie:

- umawiania wizyt i terminów konsultacji,

- odbierania i informowania o wynikach pacjenta,

- ustalenia terminów konsyliów,

- wyjaśnienie bieżących problemów – informacje celowane.

Zaleca się odbiór wyników badań on-line lub w specjalnie do tego przeznaczonych punktach.

 1. Pacjenci po zakończonym leczeniu (1-5 lat)

Zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny / mailowy.

Schemat badań kontrolnych powinien być zgodny z ustaloną ścieżkę terapeutyczną i ustalonymi terminami.

Umówione wizyty kontrolne tylko po wykluczeniu ryzyka. Pacjent powinien poddać się procedurom epidemiologicznym / przejść przez śluzę (wydzielone wejścia do szpitali/kontenery lub namioty przed szpitalami).

W przypadku podejrzenia jakiegokolwiek ryzyka zaleca się telekonsultację.

 1. Pacjenci po zakończonym leczeniu (powyżej 5 lat)

Zaleca się kontakt telefoniczny i mailowy.

Przy kontakcie osobistym w rejestracji pacjent powinien poddać się procedurom epidemiologicznym/ i przejść przez śluzę.

Badania kontrolne w dłuższym okresie po zakończeniu leczenia nowotworów w chwili obecnej powinny być realizowane poza ośrodkami onkologicznymi i/lub ewentualnie w formie telekonsultacji.

 

Czytaj dalej

Ostatni termin na opłacenie składek członkowskich !

Szanowne Koleżanki i Koledzy ! Zamykamy rok finansowy 2019! Bardzo prosimy o uregulowanie płatności za składki członkowskich za 2019 rok. Ostateczny termin – koniec lutego b.r. Wysokość rocznych składek wynosi:

 • 150 zł - członkostwo w PTCHO
 • 400 zł - członkostwo w PTCHO i ESSO.
Składki prosimy wpłacać na dotychczasowe konto PTCHO: 68 1240 1125 1111 0010 7125 7250. Składki członkowskie są pobierane na rzecz realizacji przez Towarzystwo celów statutowych, w szczególności na działania edukacyjne i naukowe, jak również na reprezentowanie interesów chirurgii onkologicznej, jako kluczowej w onkologii dyscypliny wysoko specjalizacyjnej. Opłacone w terminie składki członkowskie w PTChO uprawniają ponadto członków Towarzystwa do bezpłatnej prenumeraty dwumiesięcznika NOWOTWORY Journal of Oncology, w której publikujemy wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne opracowane przez Towarzystwo oraz doniesienia naukowe z Polski i świata w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów z nowotworami. Warto dodać, iż opłacenie składki członkowskiej umożliwia uzyskanie znacznej zniżki przy rejestracji na doroczny Zjazd PTChO. Zachęcamy do regularnych wpłat. Zarząd PTChO.      Informacje na temat składek są dostępne na naszych stronach internetowych oraz w sekretariacie PTChO: email: sekretariat@ptcho.pl;  tel. 576 177 077.

Czytaj dalej
Close Menu
×
×

Koszyk

Newsletter

Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie, zgodę można w każdej chwili wycofać. Więcej informacji w