Członkostwo w PTChO

1. Deklaracja, w formie przyjętej przez Zarząd, musi zostać wypełniona przez kandydata i podpisana przez 2 członków wprowadzających Towarzystwa.

2. Następnie dokument należy złożyć do Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Deklaracje można też składać na ręce członków Zarządu PTChO, którzy przekazują je Sekretarzowi.

3. Złożone deklaracje są prezentowane Zarządowi – w miarę napływania w ciągu roku – na kolejnych zebraniach.

4. Ostateczny termin składania deklaracji mija w trakcie ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego PTChO przed Walnym Zgromadzeniem. Nie jest akceptowane składanie deklaracji bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem, z pominięciem powyższej procedury.

5. Zarząd opiniuje składane deklaracje w głosowaniu jawnym.

6. Sekretarz w imieniu Zarządu przedstawia zaopiniowane deklaracje Walnemu Zgromadzeniu, które dokonuje przyjęcia kandydatów na członków Towarzystwa. Kandydat zobowiązany jest do osobistego uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i ewentualnego przedstawienia się oraz udzielenia informacji i wyjaśnień. Nieobecność kandydata podczas Walnego Zgromadzenia powoduje przesunięcie głosowania nad jego kandydaturą na kolejne Walne Zgromadzenie, nie wymaga natomiast składania kolejnej deklaracji.

7. Po głosowaniu nowo przyjęci członkowie PTChO otrzymują z rąk Prezesa znaczki Towarzystwa.

8. Nowo przyjęty członek PTChO wpłaca 1/2 składki rocznej za rok, w którym został przyjęty do Towarzystwa.

9. Lista nowo przyjętych członków PTChO ukazuje się w najbliższym zeszycie Nowotworów publikowanym po Zjeździe.